กิลิส

คู่ธาตุ
กิลิส กฺลิส
อรรถของธาตุ
อุปตาเป

แผดเผา, ให้เร่าร้อน, เบียดเบียน

ตัวอย่าง

กิลิสฺสติ สํกิลิสฺสติ กิเลโส สํกิเลโส กฺลิสฺสติ เกฺลโส กิลิฏฺโฐ

  • กิเลโส เกฺลโส  กิเลส, 'เบียดเบียน' หมาย 3 นัย:-
  1. กิเลสมีราคะเป็นต้น ดังบาลีว่า ราคาทโย กิเลสา.
  2. ทุกข์, ความลำบาก ดังบาลีว่า อิทญฺจ ปจฺจยํ ลทฺธา ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน.
  3. ความเศร้าหมอง, เปรอะเปื้อน, เป็นมลทิน '=มลินตา' ดังบาลีว่า กิลิฏฺฐวตฺถํ ปริทหติ. และ จิตฺเตน สงฺกิลิฏฺเฐน สงฺกิลิสฺสนฺติ มานวา - ส.
หมวดธาตุ
ทิว (ย)
คาถา/หน้า
435
ที่มา
ธป

Comments