กิลิส

อรรถของธาตุ
พาธเน

เบียดเบียน, กำจัด

ตัวอย่าง

กิลิสติ กิเลโส

  • กิเลโส  กิเลส, 'เบียดเบียน' หมาย 3 นัย:-
  1. กิเลสมีราคะเป็นต้น ดังบาลีว่า ราคาทโย กิเลสา.
  2. ทุกข์, ความลำบาก ดังบาลีว่า อิทญฺจ ปจฺจยํ ลทฺธา ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน.
  3. ความเศร้าหมอง, เปรอะเปื้อน, เป็นมลทิน '=มลินตา' ดังบาลีว่า กิลิฏฺฐวตฺถํ ปริทหติ. และ จิตฺเตน สงฺกิลิฏฺเฐน สงฺกิลิสฺสนฺติ มานวา - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
398
ที่มา
ธป

Comments