กิลิท

อรรถของธาตุ
อทฺทภาเว

เปียก, เยิ้ม

ตัวอย่าง

กิลิชฺชติ

วโณ กิลิชฺชิตฺถ แผลเยิ้มแล้ว-เป็นหนองแล้ว วิน. 5/48.  เป็น กิเลชฺชติ เปื่อย, เน่า. บ้าง (กิเลชฺชตีติปิ ปาโฐ ฯ  ปูติ โหตีติ อตฺโถ  ฯ สุตฺตนิปาตอ. 2/359).

อุกฺกิเลเทติ [อุ+กิลิท] ก. การิต. 'ให้เปียกออก,' ชำระ, ซัก, ฟอก.  โทสํ อุกฺกิเลเทติ ชำระโทษ ทีอ. 1/255 ไทยยังไม่พบ.

กิลินฺน กค. เปียก, เยิ้ม, ชื้น, ชุ่ม. อช. 753. อสฺสุกิลินฺนมุข มีหน้าเปียก-ชุ่ม ด้วยน้ำตา ทีอ. 1/351. เสฏฺฐิธีตรํ เสทกิลินฺนํ ทิสฺวา เห็นเศรษฐีธิดา ผู้ชุ่มด้วยเหงื่อ-มีเหงื่อท่วมตัวแล้ว ธมฺอ. 6/274.

[กิลิท-อทฺทภาเว น้ำ ไม่มีใน ธป. ธม. และ สทฺทนีติ แต่มีใน สูจิ. ที่แสดงศัพท์ กิลินฺน และมีรูปใช้อยู่ จึงนำมารวมไว้].

หมวดธาตุ
ทิว (ย)
คาถา/หน้า
สูจิ.
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.