กิลมุ

อรรถของธาตุ
คิลาเน

ลำบาก, เหน็ดเหนื่อย, เจ็บ, ไข้

ตัวอย่าง

กิลมติ การิต-กิลเมติ

… ปิณฺฑปาตาทีหิ น กิลมิสฺสนฺติ (ภิกษุเหล่านั้น, จักไม่ลำบากเพราะบิณฑบาต เป็นอาทิ ธมฺอ. 2/453. 

อิเม มํ ทารกา อติวิย กิลเมนฺติ ทารกเหล่านี้ ยังเราให้ลำบากยากใจเหลือเกิน ธมฺอ. 2/215, ชาอ. 1/177.

กิลมโถ (กิลมุ+ถ เทียบ สมโถ] ป. ความลำบาก, ความเหน็ดเหนื่อย. คิชฺฌกูฏํ ปพฺพตํ อาโรหนฺตสฺส กายกิลมโถ จิตฺตกิลมโถ ความเหนื่อยยาก เหนื่อยใจ แห่งบุท. ผู้ขึ้นเขาคิชฌกูฏ สํ.5/146.

กิลนฺต กค. เหน็ดเหนื่อยแล้ว. สามิ กิลนฺตมฺหา (กิลนฺตา+อมฺหา) ธมอ. 2/209.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
ธม.
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.