กิตฺต

อรรถของธาตุ
สฺสนฺทเน

สังสนทนา, เปรียบเทียบ, แสดง, แถลง, สรรเสริญ

ตัวอย่าง

กิตฺเตติ กิตฺตยติ กิตฺตนา ปริกิตฺตนา กิตฺติ

อา. เย โวหํ กิตฺตยิสฺสามิ คิราหิ อนุปุพฺพโส - ส.

  • กิตฺติ  เกียรติ, คำสรรเสริญ, คำชม [จาก กิตฺต นี้ - สูจิ]
    กิตฺติสทฺโท กิตติศัพท์, เสียงสรรเสริญ, เลื่องลือคุณ,
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
479
ที่มา
ธป

Comments