กิต

อรรถของธาตุ
ญาเณ

รู้, หมาย, กำหนด, สังเกต

ตัวอย่าง

เกตติ เกตนํ เกตโก สงฺเกโต

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
328
ที่มา
ธป

Comments