กิต

อรรถของธาตุ
โรคาปนยเน

'บำบัดโรค,' รักษา, พยาบาล

ตัวอย่าง

ติกิจฺฉติ จิกิจฺฉติ จิกิจฺฉา จิกิจฺฉโก ติติจฺฉา ติกิจฺฉโก

  • จิกิจฺฉโก  หมอ, ผู้รักษา, ผู้พยาบาล.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
327
ที่มา
ธป

Comments