กิต

อรรถของธาตุ
นิวาเส

อยู่, อาศัย

ตัวอย่าง

เกตติ นิเกโต สาเกตํ

  • นิเกโต  ที่อยู่, ที่อาศัย, บ้าน [นิ+กิต] 
    อา. นิเกตํ ปาวิสิ เข้าไปแล้วสู่ที่อยู่. อาโมทมาโน คจฺฉติ สนฺนิเกตํ บันเทิงใจ ไปสู่บ้านของตน - ส.
  • สาเกตํ นครํ นครสาเกต (ครั้งพุทธกาล) - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
327
ที่มา
ธป

Comments