กิฏ

อรรถของธาตุ
คติยํ

ไป, ถึง, เป็นไป

ตัวอย่าง

เกฏติ

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
320
ที่มา
ธป

Comments