กิจิ

อรรถของธาตุ
มทฺทเน

ย่ำยี, กำจัด, เหยียบ, ขยำ

ตัวอย่าง

กิญฺเจติ กิญฺจยติ กิญฺจนํ อกิญฺจโน

  • กิญฺจนํ  กังวล, 'ย่ำยีสัตว์' '=ปลิโพโธ' วิ. กิญฺเจติ สตฺเต มทฺทตีติ  กิญจนํ - ส.
  • อกิญฺจโน  ค. ผู้หากังวลมิได้, ไม่มีห่วงใย, ปลอดโปร่ง [อ+กิญฺจน].
หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
469
ที่มา
ธป

Comments