กาสุ

อรรถของธาตุ
ทิตฺติยํ (ปากฏตายํ วิราชนตายํ วา)

'ส่องสว่าง,' ปรากฏ, ประกาศ, แจ่มแจ้ง, ให้รู้ชัด 

ตัวอย่าง

กาสติ ปกาสติ กาสุ ปกาโส ปกาสโก ปกาสิตุํ ปกาเสตุํ กาสนา สงฺกาสนา ปกาสนา การิต-ปกาเสติ

อา. ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ คนดี ท. ปรากฏในที่ไกล - ส.

  • กาสุ  อิ. หลุม, บ่อ, '-อาวาฏ;' กอง, หมวด, หมู่ '=ราสิ.'
    อา. กาสุํ ขนสิ สารถิ สารถี (เจ้า) ขุดหลุมหรือ?  องฺคารกาสุํ อปเร ผุนนฺติ พวกอื่นอีกโปรยกองถ่าน - ส.
  • ปกาโส  ประกาศ, 'สว่างทั่ว หรือ ให้รู้ทั่ว' [ป+กาสุ]. 
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
399
ที่มา
ธป

Comments