กาส

อรรถของธาตุ
สทฺทกุจฺฉายํ

ไอ, กระแอม

ตัวอย่าง

กาสติ อุกฺกาสติ กาโส กาสมทฺโท

อา. กาสํ สาสํ ทรํ พลฺยํ* ขีณเมโธ นิคจฺฉติ - ส.

  • กาสมทฺโท  'กำจัดไอ' ไม้ชนิดหนึ่ง โบราณว่า กะเพรา [กาส+มทฺท-สูจิ].

* ในวิธุรชาดก ชาตกฏฺฐกถา 10/261 เป็น พาลฺยํ. แก้ว่า พาลฺยนฺติ ทุพฺพลภาวํ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
399
ที่มา
ธป

Comments