กส

อรรถของธาตุ
วิเลขเน

'ทำให้เป็นรอย,' ไถ, เลือกไป, ไสไป

ตัวอย่าง

กสติ-กสฺสติ กสฺสโก อากาโส

  • กสฺสโก  '=กสิการโก' ชาวนา, 'ผู้ไถ, หรือ ทำการไถ' - ส.
  • อากาโส  '-นภํ, ฟ้า, อากาศ, 'ไถไม่ได้ หรือ ไม่อาจไถ' วิ. ตํ หิ น กสฺสตีติ อากาโส กสิตุํ วิเลขิตุํ น สกฺโกตีติ อตฺโถ - ส.
    ศัพท์เป็นชื่อของอากาศ คือ อากาโส อมฺพรํ อพฺภํ อนฺตลิกฺขํ อฆํ นภํ เวหาโส คคนํ เทโว ขํ อาทิจฺจปโถ ตาราปโถ นกฺขตฺตปโถ รวิปโถ เวหาสยํ วายุปโถ อปโถ อนิลญฺชสํ - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
394
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.