กี

อรรถของธาตุ
ทพฺพวินิมเย
แลกเปลี่ยน, ซื้อขาย
ตัวอย่าง

กิณาติ, วิกฺกิณาติ
เกตุํ, กิณิตุํ
กีตํ ภณฺฑํ. 
กยวิกฺกยํ สมาปชฺเชยฺย.

หมวดธาตุ
กี (นา)
คาถา/หน้า
58

Comments