กิวิ

อรรถของธาตุ
วเธ
ฆ่า, เบียดเบียน
ตัวอย่าง

กิวุณาติ.

หมวดธาตุ
สุ (ณุ ณา อุณา)
คาถา/หน้า
58

Comments