กิลิส

อรรถของธาตุ
อุปตาปมลิเน

เร่าร้อน, เศร้า หมอง

ตัวอย่าง

กิลิสฺสติ, กิเลโส. กฺลิสฺสติ,
กฺเลโส เกฺลโส ลบ อิ อักษร.
กิลิฏฺฐํ วตฺถํ ปริทหติ.
สํกิลิฏฺโฐ.

หมวดธาตุ
ทิว (ย)
คาถา/หน้า
57

Comments