กิลิส

อรรถของธาตุ
พาธเน

เบียดเบียน

ตัวอย่าง

กิลิสติ, กิลิสฺสนาติ กิเลโส.
เอตฺถ พาธนฏฺเฐน ราคาทโยปิ กิเลสาติ วุจฺจนฺติ ทุกฺขมฺปิ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
กี (นา)
คาถา/หน้า
57

Comments