กิลิท

อรรถของธาตุ
อทฺทเน

ชุ่มชื้น, เปียก, ชื่นใจ

ตัวอย่าง

กิลิชฺชติ. กิเลทนํ ความเปียก.
กิลินฺนํ.

หมวดธาตุ
ทิว (ย)
คาถา/หน้า
57

Comments