กิร

อรรถของธาตุ
วิกฺเขปวิกิเร

ซัดไป; กระจัดกระจาย, เรี่ยราย.

ตัวอย่าง

ถ้ามีอัพยยบทเป็นบทหน้า มีอรรถเป็นอเนก.
กิรติ กงฺขํ วิกฺขิปติ อปเนตีติ กิโต.
ปรทุกฺขํ กีรตีติ กรุณา. ความสงสาร.
กิรติ ปตฺถรติ วิกฺขิปติ วา ติมิรนฺติ กิรโณ รํสี. รัศมี, แสงสว่าง.
โสเภตุเมตฺถ รตนานิ วิกิรียนฺตีติ กิริตํ มงกุฎ.
กีรตีติ กิราโต, สวโร. คนป่า, คนร้าย.
สงฺกิรติ, สํกิณฺโณ ปะปนกัน.
ปกิรติ, ปกิณฺณา. เรี่ยรายไป.
อากิณฺณา ลุทฺธกมฺเมหิ เกลื่อนกล่น.
ปติกิรติ, อุปกิรติ. เบียดเบียน, ฆ่า, ตัด.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
56

Comments