กิป

อรรถของธาตุ
ทุพฺพเล

มีกำลังน้อย

ตัวอย่าง

กิเปติ, กิปยติ.

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
55

Comments