กิตฺต

อรรถของธาตุ
สํสทฺเท

พูดด้วยดี

ตัวอย่าง

กิตฺเตติ, กิตฺตยติ, ปริกริตฺเตติ.
กิตฺติ คำชมเชย.
กิตฺตนา, ปริกิตฺตนา การสนทนา, การทักทาย.

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
55

Comments