กิต

อรรถของธาตุ
โรคาปนยนญาณิจฺฉาวาสสํสเย

รักษาโรค, เยียวยา; รู้; ปรารถนา; อยู่; สงสัย

ตัวอย่าง

เกตติ, ติกิจฺฉติ, จิกิจฺฉติ.
จิกิจฺฉา, ติกิจฺฉา, วิจิกิจฺฉา, ติกิจฺฉาโก, สงฺเกตกมฺมํ.
นิเกโต. เรีอน.
เกตโก สูจิกา ปุพฺโพ.
เกตกํ. ดอกการะเกด.
สายํ คหิตนิวาสฐานตฺตา สาเกตํ เมืองสาเกต.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
55

Comments