กิฏ

อรรถของธาตุ
ภาเย ภเย คเต

ทำให้กลัว, ข่มขู่; กลัว; ไป, ถึง, บรรลุ

ตัวอย่าง

พฺยคฺโฆ ชนํ เกฏติ.
ชโน พฺยคฺฆา เกฏติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
54

Comments