กิจิ

อรรถของธาตุ
มทฺทเน

ย่ำยี, ข่มขี่

ตัวอย่าง

กิญฺเจติ สตฺเต มทฺทตีติ กิญฺจนํ, ปลิโพโธ.
อกิญฺจนํ อนาทานํ ไม่มีความกังวล

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
54

Comments