กาส

อรรถของธาตุ
ชุเต

สว่าง, รุ่งเรือง

ตัวอย่าง

กาสเต, กาสฺยเต จนฺโท.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
ทิว (ย)
คาถา/หน้า
53

Comments