กาส

อรรถของธาตุ
กุสทฺทปกาสสชฺชเน

ไอ, กระแอม; ประกาศ; จัดแจง

ตัวอย่าง

กาสเต. อุกฺกาสิตฺวา.
กาสตีติ กาโส โรคไอ.
กาสํ ต้นแป้ง, หลุม, บ่อ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
53

Comments