อรรถของธาตุ
อากฑฺเฒ

ลาก, ฉุด, คร่า, ดึง

ตัวอย่าง

กฑฺฒติ, อากฑฺฒติ, นิกฑฺฒติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
41