กงเกวียนกำเกวียน

สำ. น. กมฺมผล., กมฺมวิปาก. กมฺมสริกฺขตา,

Comments