กก

(~ไข่)
น. อณฺฑาธิสยน.,
ก. อธิเสติ อุสฺมาเสติ, อณฺฑานิ เสเทติ
คำแม่
กก
อังกฤษ
hatch, incubate (eggs)

Comments