บวช

ประโยคไทย
บวชในกาลเป็นคนแก่
ประโยคบาลี
มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต
ที่มา
ธบ.1