กงโก้

ค. อติกีส
อธิบายเพิ่มเติม

กงโก้ ว. (ปาก) หลังโกงไม่น่าดู เช่น ผอมกงโก้

หมวดหมู่
อังกฤษ
stooped, bent

Comments