กงเกวียนกำเกวียน

สำ. ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ, ยํ กมฺมํ กริสฺสติ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสติ.
คำแม่
กง 1
อังกฤษ
What goes around, comes around.

Comments