กงการ

น. การ. กิจฺจ., กรณีย., การิย., ภาร. รส. ธุร., อธิการ. กมฺมเธยฺย., วตฺต., เวยฺยาวจฺจ.,
คำแม่
กง
อังกฤษ
business, work

Comments