เว็บไซต์เกี่ยวกับบาลี

ศัพท์

เรียนบาลี


pariyat.com
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี

mahapali.com
มหาบาลีวิชชาลัย
วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ
   

balisuksa.or.th
บาลีศึกษา
 
 
บาลีไวยากรณ์ใหญ่
 

thepathofpurity.com
เว็บเกี่ยวกับพระอภิธรรม และภาษาบาลี

pali.mcu.ac.th
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครปฐม

ความคิดเห็น