กองบาลีสนามหลวง

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

แม่กองบาลีสนามหลวง


กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาด้านบาลีของคณะสงฆ์ไทย  อยู่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม และอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน

กองบาลีสนามหลวง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในระดับประเทศ  จัดหลักสูตรการศึกษาบาลี ในระบบเปรียญธรรม ตั้งแต่ 1-9  จัดสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้น (เรียกว่า การสอบบาลีสนามหลวง)

สอบบาลีสนามหลวง จัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9
ครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 10, 11 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค

สถานที่สอบ

  • สนามสอบส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)
    กองบาลีสนามหลวงมอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการนำข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง เฉพาะประโยค ป.ธ.1-2, 3 และ 4 เพื่อเปิดสอบพร้อมๆ กันทั่วประเทศ
  • สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
    เฉพาะประโยค 5-6-7-8-9 เปิดสอบในส่วนกลางอย่างเดียว  โดยจัดสนามสอบไปตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ  เฉพาะ ปธ.7-9 รวมสอบที่วัดสามพระยาเพียงแห่งเดียว

การตรวจข้อสอบ
เมื่อสอบเสร็จ  ทุกสนามสอบนำใบตอบมารวมส่งกองบาลีสนามหลวง เพื่อดำเนินการตรวจ  โดยนิมนต์พระเถรานุเถระมาประชุมตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ กองบาลีสนามหลวงกำหนดขึ้น

การประกาศผลสอบ
กองบาลีสนามหลวง จะประกาศผลผู้สอบประโยคบาลีได้ ในวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4  โดยติดประกาศผลสอบบาลีพร้อมกัน ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร และวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  เวลา 13.00 น.   และในเว็บไซต์กองบาลีสนามหลวง (หลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 2-3 วัน)

ผู้สอบได้เปรียญธรรมบาลี
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ"  และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม  รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น  เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

พระมหาเปรียญ, สามเณรเปรียญ
พระภิกษุ เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะใช้คำ "พระมหา" นำหน้า
สามเณร เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจะใช้คำว่า "เปรียญ" ตามหลังชื่อและนามสกุล ไม่มี มหา นำหน้าเหมือนพระภิกษุ

สถานที่ตั้ง
ตึกเมตตาพุทธิ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

กรรมการบริหารกองบาลีสนามหลวง ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ชื่อ วัด
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฎฺโฐ) ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) ป.ธ.7 วัดเฉลิมพระเกียรติ
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพปริยัติวงศ์ (พาย ภทฺทโก) ป.ธ.6 วัดปากน้ำ
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุณฺณสิริ) ป.ธ.4 วัดปากน้ำ
แม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.รองแม่กอง รูปที่ 1 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยาราม
รก.รองแม่กอง รูปที่ 2 พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
เลขานุการแม่กอง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รองเลขานุการแม่กอง พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รองเลขานุการแม่กอง พระปิฎกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.6 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาสายฝน มณิโชติ ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาฐานันทร์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหากฤษลักษณ์ เขมงฺกโร ป.ธ.9 วัดปากน้ำ


โทรศัพท์ติดต่อ
สำนักงานกองบาลีสนามหลวง  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 10160  
โทร.0-2869-0485, 0-2869-0487 โทรสาร 0-2869-0484

เว็บไซต์กองบาลีสนามหลวงinfopali.net

อ้างอิง: th.wikipedia.org

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.