สมันตปาสาทิกา ภาค 1 บาลี-ไทย

(16 เม.ย.64 ปรับเป็นหน้าซ้าย-ขวา) แก้คำผิดเพิ่มเติม ในไฟล์ และในหนังสือ  ตามที่มีผู้แนะนำมา 
(download ไฟล์ใบแก้คำผิดเพิ่มเติม)

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ชั้น ปธ.7-8
เหมาะสำหรับใช้แปล/กลับ หรือดูประกอบการแปล/กลับ ค้นคว้า
หนาเกือบพันหน้า A4  ดูด้วยอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเบล็ต โทรศัพท์มือถือได้

  • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 6
  • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
  • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
  • ค้นหาคำได้
  • มีรายการแก้คำผิดในหนังสือ ทั้งบาลี-ไทย (พบที่ผิดในหนังสือเพิ่มเติม โปรดแจ้ง)
  • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
    (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
    หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

 

ความคิดเห็น