รายชื่อเรื่องในอรรถกถาธรรมบท

เรียงตามภาค : ภาค 1 | ภาค 2 | ภาค 3 | ภาค 4 | ภาค 5 | ภาค 6 | ภาค 7 | ภาค 8
| เรียงตามชื่อภาษาไทย | เรียงตามชื่อบาลี | PDF 3 มี.ค.61

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 1 (14 เรื่อง)

1. ยมกวรรค วรรณนา
 1. พระจักขุปาลเถระ - จกฺขุปาล
 2. มัฏฐกุณฑลี - มฏฺฐกุณฺฑลี
 3. พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร
 4. ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี - กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ
 5. ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี - โกสมฺพิก
 6. จุลกาลและมหากาล - จุลฺลกาลมหากาล
 7. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 8. สญชัย - สญฺชย
 9. พระนันทเถระ - นนฺทตฺเถร
 10. นายจุนทสูกริก - จุนฺทสูกริก
 11. ธัมมิกอุบาสก - ธมฺมิกอุปาสก
 12. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 13. นางสุมนาเทวี - สุมนาเทวี
 14. ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 2 (18 เรื่อง)

2. อัปปมาทวรรค วรรณนา
 1. พระนางสามาวดี - สามาวตี
 2. กุมภโฆสกะ - กุมฺภโฆสก
 3. พระจูฬปันถกเถระ - จูฬปนฺถกตฺเถร
 4. พาลนักษัตร - พาลนกฺขตฺต
 5. พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถร
 6. ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ
 7. ท้าวสักกะ - สกฺก
 8. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 9. พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม - นิคมวาสิติสฺสตฺเถร
3. จิตตวรรค วรรณนา
 1. พระเมฆิยเถระ - เมฆิยตฺเถร
 2. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 3. อุกกัณฐิตภิกษุ - อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ
 4. พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ - ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร
 5. พระจิตตหัตถเถระ - จิตฺตหตฺถตฺเถร
 6. ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา - อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ
 7. พระปูติคัตตติสสเถระ - ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร
 8. นันทโคปาลกะ - นนฺทโคปาลก
 9. พระโสไรยเถระ - โสเรยฺยตฺเถร

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 3 (27 เรื่อง)

4. ปุปผวรรค วรรณนา
 1. ภิกษุ 500 รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา - ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุ
 2. พระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน - มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถร
 3. พระเจ้าวิฑูฑภะ - วิฑูฑภ
 4. นางปติปูชิกา - ปติปูชิกา
 5. โกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ - มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิ
 6. ปาฏิกาชีวก - ปาฏิกาชีวก
 7. ฉัตตปาณิอุบาสก - ฉตฺตปาณิอุปาสก
 8. นางวิสาขา - วิสาขา
 9. ปัญหาของพระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถรปญฺห
 10. ถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทาน
 11. ปรินิพพานของพระโคธิกเถระ - โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน
 12. ครหทิน - ครหทินฺน
5. พาลวรรค วรรณนา
 1. บุรุษคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรปุริส
 2. สัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก
 3. อานนทเศรษฐี - อานนฺทเสฏฺฐิ
 4. โจรผู้ทำลายปม - คณฺฐิเภทกโจร
 5. พระอุทายีเถระ - อุทายิตฺเถร
 6. ภิกษุชาวเมืองปาฐา - ปาเฐยฺยกภิกฺขุ
 7. สุปปพุทธกุฏฐิ - สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ
 8. ชาวนา - กสก
 9. นายสุมนมาลาการ - สุมนมาลาการ
 10. พระอุบลวรรณาเถรี - อุปฺปลวณฺณาเถรี
 11. ชัมพุกาชีวก - ชมฺพุกาชีวก
 12. อหิเปรต - อหิเปต
 13. สัฏฐิกูฏเปรต - สฏฺฐิกูฏเปต
 14. พระสุธรรมเถระ - สุธมฺมตฺเถร
 15. พระวนวาสีติสสเถระ - วนวาสิติสฺสตฺเถร

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 4 (35 เรื่อง)

6. บัณฑิตวรรค วรรณนา
 1. พระราธเถระ - ราธตฺเถร
 2. ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ - อสฺสชิปุนพฺพสุก
 3. พระฉันนเถระ - ฉนฺนตฺเถร
 4. พระมหากัปปินเถระ - มหากปฺปินตฺเถร
 5. บัณฑิตสามเณร - ปณฺฑิตสามเณร
 6. พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร
 7. มารดาของนางกาณา - กาณมาตา
 8. ภิกษุ 500 รูป - ปญฺจสตภิกฺขุ
 9. พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม - ธมฺมิกตฺเถร
 10. การฟังธรรม - ธมฺมสฺสวน
 11. ภิกษุอาคันตุกะ - อาคนฺตุกภิกฺขุ
7. อรหันตวรรค วรรณนา
 1. หมอชีวก - ชีวก
 2. พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถร
 3. พระเพฬัฏฐสีสเถระ - เพฬฏฺฐสีสตฺเถร
 4. พระอนุรุทธเถระ - อนุรุทฺธตฺเถร
 5. พระมหากัจจายนเถระ - มหากจฺจายนตฺเถร
 6. พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร
 7. พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี - โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถร
 8. พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร
 9. พระขทิรวนิยเรวตเถระ - ขทิรวนิยเรวตตฺเถร
 10. หญิงคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตริตฺถี
8. สหัสสวรรค วรรณนา
 1. บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง - ตมฺพทาฐิกโจรฆาตก
 2. พระทารุจีริยเถระ - ทารุจีริยตฺเถร
 3. พระกุณฑลเกสีเถรี - กุณฺฑลเกสีเถรี
 4. อนัตถปุจฉกพราหมณ์ - อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ
 5. พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ
 6. พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณ
 7. พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณ
 8. อายุวัฒนกุมาร - อายุวฑฺฒนกุมาร
 9. สังกิจจสามเณร - สงฺกิจฺจสามเณร
 10. พระขานุโกณฑัญญเถระ - ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถร
 11. พระสัปปทาสเถระ - สปฺปทาสตฺเถร
 12. นางปฏาจารา - ปฏาจารา
 13. นางกิสาโคตมี - กิสาโคตมี
 14. พระพหุปุตติกาเถรี - พหุปุตฺติกาเถรี

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 5 (32 เรื่อง)

9. ปาปวรรค วรรณนา
 1. พราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก - จูเฬกสาฏก
 2. พระเสยยสกเถระ - เสยฺยสกตฺเถร
 3. นางลาชเทวธิดา - ลาชเทวธีตา
 4. อนาถบิณฑิกเศรษฐี - อนาถปิณฺฑิก
 5. ภิกษุไม่ถนอมบริขาร - อสญฺญตปริกฺขารภิกฺขุ
 6. เศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ - พิฬาลปทกเสฏฺฐิ
 7. มหาธนวาณิช - มหาธนวาณิช
 8. นายพรานกุกกุฏมิตร - กุกฺกุฏมิตฺต
 9. นายพรานสุนัขชื่อโกกะ - โกกสุนขลุทฺทก
 10. พระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว - มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถร
 11. ชน 3 คน - ตโยชน
 12. สุปปพุทธศากยะ - สุปฺปพุทฺธสกฺก
10. ทัณฑวรรค วรรณนา
 1. ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ
 2. ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ
 3. เด็กหลายคน - สมฺพหุลกุมารก
 4. พระโกณฑธานเถระ - โกณฺฑธานตฺเถร
 5. อุโบสถกรรม - อุโปสถกมฺม
 6. อชครเปรต - อชครเปต
 7. พระมหาโมคคัลลานเถระ - มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร
 8. ภิกษุมีภัณฑะมาก - พหุภณฺฑิกภิกฺขุ
 9. สันตติมหาอมาตย์ - สนฺตติมหามตฺต
 10. พระปิโลติกเถระ - ปิโลติกตฺเถร
 11. สุขสามเณร - สุขสามเณร
11. ชราวรรค วรรณนา
 1. หญิงสหายของนางวิสาขา - วิสาขาย สหายิกา
 2. นางสิริมา - สิริมา
 3. พระอุตตราเถรี - อุตฺตรตฺเถรี
 4. พระอธิมานิกภิกษุ - อธิมานิกภิกฺขุ
 5. พระนางรูปนันทาเถรี - รูปนนฺทตฺเถรี
 6. พระนางมัลลิกาเทวี - มลฺลิกาเทวี
 7. พระโลฬุทายีเถระ - โลฬุทายิตฺเถร
 8. ปฐมโพธิกาล - ปฐมโพธิ
 9. บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก - มหาธนเสฏฺฐิปุตฺต

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 6 (55 เรื่อง)

12. อัตตวรรค วรรณนา
 1. โพธิราชกุมาร - โพธิราชกุมาร
 2. พระอุปนันทศากยบุตร - อุปนนฺทสกฺยปุตฺต
 3. พระปธานิกติสสเถระ - ปธานิกติสฺสตฺเถร
 4. มารดาของพระกุมารกัสสปเถระ - กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ
 5. อุบาสกชื่อมหากาล - มหากาลอุปาสก
 6. พระเทวทัต - เทวทตฺต
 7. กระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ - สงฺฆเภทปริสกฺกน
 8. พระกาลเถระ - กาลตฺเถร
 9. อุบาสกชื่อจุลกาล - จุลฺลกาลอุปาสก
 10. พระอัตตทัตถเถระ - อตฺตทตฺถตฺเถร
13. โลกวรรค วรรณนา
 1. ภิกษุหนุ่ม - ทหรภิกฺขุ
 2. พระเจ้าสุทโธทนะ - สุทฺโธทน
 3. ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา - วิปสฺสกภิกฺขุ
 4. อภัยราชกุมาร - อภยราชกุมาร
 5. พระสัมมัชชนเถระ - สมฺมชฺชนตฺเถร
 6. พระอังคุลิมาลเถระ - องฺคุลิมาลตฺเถร
 7. ธิดาของนายช่างหูก - เปสการธีตุ
 8. ภิกษุ 30 รูป - ตึสภิกฺขุ
 9. นางจิญจมาณวิกา - จิญฺจมาณวิกา
 10. อสทิสทาน - อสทิสทาน
 11. นายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาล
14. พุทธวรรค วรรณนา
 1. มารธิดา - มารธีตา
 2. ยมกปาฏิหาริย์ - ยมกปฺปาฏิหาริย
 3. นาคราชชื่อเอรกปัต - เอรกปตฺตนาคราช
 4. ปัญหาของพระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺห
 5. ภิกษุผู้ไม่ยินดี - อนภิรตภิกฺขุ
 6. ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต - อคฺคิทตฺตปุโรหิต
 7. ปัญหาของพระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺห
 8. สัมพหุลภิกขุ - สมฺพหุลภิกฺขุ
 9. พระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล - กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติย
15. สุขวรรค วรรณนา
 1. ระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ - ญาตกานํ กลหวูปสมน
 2. มาร - มาร
 3. ปราชัยของพระเจ้าโกศล - โกสลรญฺโญ ปราชย
 4. เด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรกุลทาริกา
 5. อุบาสกคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรอุปาสก
 6. พระเจ้าปเสนทิโกศล - ปเสนทิโกสล
 7. พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร
 8. ท้าวสักกะ - สกฺก
16. ปิยวรรค วรรณนา
 1. บรรพชิต 3 รูป - ตโยปพฺพชิต
 2. กุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรกุฏุมฺพิก
 3. นางวิสาขาอุบาสิกา - วิสาขาอุปาสิกา
 4. เจ้าลิจฉวี - ลิจฺฉวิ
 5. อนิตถิคันธกุมาร - อนิตฺถิคนฺธกุมาร
 6. พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ
 7. เด็ก 500 คน - ปญฺจสตทารก
 8. พระอนาคามิเถระ - อนาคามิตฺเถร
 9. นายนันทิยะ - นนฺทิย
17. โกธวรรค วรรณนา
 1. เจ้าหญิงโรหิณี - โรหิณีขตฺติยกญฺญา
 2. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 3. อุตตราอุบาสิกา - อุตฺตราอุปาสิกา
 4. ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ - โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺห
 5. ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม - ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺห
 6. นางปุณณทาสี - ปุณฺณทาสี
 7. อตุลอุบาสก - อตุลอุปาสก
 8. ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 7 (58 เรื่อง)

18. มลวรรค วรรณนา
 1. บุตรของนายโคฆาตก์ - โคฆาตกปุตฺต
 2. พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ
 3. พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร
 4. พระโลฬุทายีเถระ - โลฬุทายิตฺเถร
 5. กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรกุลปุตฺต
 6. ภิกษุชื่อจูฬสารี - จูฬสาริภิกฺขุ
 7. อุบาสกห้าคน - ปญฺจอุปาสก
 8. ภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ - ติสฺสทหร
 9. อุบาสกห้าคน - ปญฺจอุปาสก
 10. เมณฑกเศรษฐี - เมณฺฑกเสฏฺฐี
 11. พระอุชฌานสัญญีเถระ - อุชฺฌานสญฺญิตฺเถร
 12. สุภัททปริพาชก - สุภทฺท
19. ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา
 1. มหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย - วินิจฺฉยมหามตฺต
 2. ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิย
 3. พระเอกุทานเถระ - เอกุทานตฺเถร
 4. พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร
 5. ภิกษุมากรูป - สมฺพหุลภิกฺขุ
 6. ภิกษุชื่อหัตถกะ - หตฺถก
 7. พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ
 8. เดียรถีย์ - ติตฺถิย
 9. พรานเบ็ดชื่ออริยะ - อริยพาลิสิก
 10. ภิกษุมากรูป - สมฺพหุลภิกฺขุ
20. มัคควรรค วรรณนา
 1. ภิกษุ 500 รูป - ปญฺจสตภิกฺขุ
 2. ภิกษุ 500 รูปอื่นอีก - อปรํ ปญฺจสตภิกฺขุ
 3. พระปธานกัมมิกติสสเถระ - ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถร
 4. สูกรเปรต - สูกรเปต
 5. พระโปฐิลเถระ - โปฐิลตฺเถร
 6. พระเถระแก่ - มหลฺลกตฺเถร
 7. สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก
 8. พ่อค้ามีทรัพย์มาก - มหาธนวาณิช
 9. นางกิสาโคตมี - กิสาโคตมี
 10. นางปฏาจารา - ปฏาจารา
21. ปกิณณกวรรค วรรณนา
 1. บุรพกรรมของพระองค์ - อตฺตโนปุพฺพกมฺม
 2. กุมาริกากินไข่ไก่ - กุกฺกุฏณฺฑขาทิกา
 3. ภิกษุชาวนครภัททิยะ - ภทฺทิยภิกฺขุ
 4. พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร
 5. นายทารุสากฏิกะ - ทารุสากฏิก
 6. ภิกษุวัชชีบุตร - วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุ
 7. จิตตคฤหบดี - จิตฺตคหปติ
 8. นางจูฬสุภัททา - จูฬสุภทฺทา
 9. พระเถระชื่อเอกวิหารี - เอกวิหาริตฺเถร
22. นิรยวรรค วรรณนา
 1. นางปริพาชิกาชื่อสุนทรี - สุนฺทรีปริพฺพาชิกา
 2. สัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน - ทุกฺขปีฬิตสตฺต
 3. ภิกษุผู้อยู่ที่ฝังแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา - วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุ
 4. บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ - เขมกเสฏฺฐิปุตฺต
 5. ภิกษุว่ายาก - ทุพฺพจภิกฺขุ
 6. หญิงขี้หึง - อิสฺสาปกตอิตฺถี
 7. อาคันตุกภิกษุ - อาคนฺตุกภิกฺขุ
 8. นิครนถ์ - นิคฺคณฺฐ
 9. สาวกเดียรถีย์ - ติตฺถิยสาวก
23. นาควรรค วรรณนา
 1. (เรื่อง)ของพระองค์ - อตฺตโน
 2. ภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง - หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุ
 3. บุตรของพราหมณ์เฒ่า - ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺต
 4. พระเจ้าปเสนทิโกศล - ปเสนทิโกสลราช
 5. สานุสามเณร - สานุสามเณร
 6. ช้างชื่อปาเวรกะ - ปาเวรกหตฺถิ
 7. สัมพหุลภิกษุ - สมฺพหุลภิกฺขุ
 8. มาร - มาร

 

อรรถกถาธรรมบท ภาค 8 (63 เรื่อง)

24. ตัณหาวรรค วรรณนา
 1. ปลาชื่อกปิละ - กปิลมจฺฉ
 2. นางลูกสุกร - สูกรโปติกา
 3. วิพภันตกภิกษุ - วิพฺภนฺตก
 4. เรือนจำ - พนฺธนาคาร
 5. พระนางเขมา - เขมา
 6. บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน - อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺต
 7. จูฬธนุคคหบัณฑิต - จูฬธนุคฺคหปณฺฑิต
 8. มาร - มาร
 9. อุปกาชีวก - อุปกาชีวก
 10. ท้าวสักกเทวราช - สกฺกเทวราช
 11. เศรษฐีผู้ไม่มีบุตร - อปุตฺตกเสฏฺฐิ
 12. อังกุรเทพบุตร - องฺกุรเทวปุตฺต
25. ภิกขุวรรค วรรณนา
 1. ภิกษุ 5 รูป - ปญฺจภิกฺขุ
 2. ภิกษุฆ่าหงส์ - หํสฆาตกภิกฺขุ
 3. ภิกษุชื่อโกกาลิกะ - โกกาลิก
 4. พระธรรมารามเถระ - ธมฺมารามตฺเถร
 5. ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุ
 6. ปัญจัคคทายกพราหมณ์ - ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณ
 7. สัมพหุลภิกษุ - สมฺพหุลภิกฺขุ
 8. ภิกษุประมาณ 500 รูป - ปญฺจสตภิกฺขุ
 9. พระสันตกายเถระ - สนฺตกายตฺเถร
 10. พระนังคลกูฏเถระ - นงฺคลกูฏตฺเถร
 11. พระวักกลิเถระ - วกฺกลิตฺเถร
 12. สุมนสามเณร - สุมนสามเณร
26. พราหมณวรรค วรรณนา
 1. พราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก - ปสาทพหุลพฺราหฺมณ
 2. ภิกษุมากรูป - สมฺพหุลภิกฺขุ
 3. มาร - มาร
 4. พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ
 5. พระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถร
 6. บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรปพฺพชิต
 7. พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร
 8. พระนางมหาปชาบดีโคตมี - มหาปชาปตีโคตมี
 9. พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร
 10. ชฎิลพราหมณ์ - ชฏิลพฺราหฺมณ
 11. กุหกพราหมณ์ - กุหกพฺราหฺมณ
 12. นางกิสาโคตมี - กิสาโคตมี
 13. พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ
 14. อุคคเสน - อุคฺคเสน
 15. พราหมณ์ 2 คน - เทฺวพฺราหฺมณ
 16. อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ - อกฺโกสกภารทฺวาช
 17. พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร
 18. พระอุบลวัณณาเถรี - อุปฺปลวณฺณาเถรี
 19. พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ
 20. พระเขมาภิกษุณี - เขมาภิกฺขุนี
 21. พระติสสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขา - ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถร
 22. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 23. สามเณร - สามเณร
 24. พระมหาปันถกเถระ - มหาปนฺถกตฺเถร
 25. พระปิลินทวัจฉเถระ - ปิลินฺทวจฺฉตฺเถร
 26. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ
 27. พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร
 28. พระมหาโมคคัลลานเถระ - มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร
 29. พระเรวตเถระ - เรวตตฺเถร
 30. พระจันทาภเถระ - จนฺทาภตฺเถร
 31. พระสีวลีเถระ - สีวลิตฺเถร
 32. พระสุนทรสมุทรเถระ - สุนฺทรสมุทฺทตฺเถร
 33. พระโชติกเถระ - โชติกตฺเถร
 34. ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 1 - ปฐมนฏปุพฺพก
 35. ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 2 - ทุติยนฏปุพฺพก
 36. พระวังคีสเถระ - วงฺคีสตฺเถร
 37. พระธรรมทินนาเถรี - ธมฺมทินฺนาเถรี
 38. พระอังคุลิมาลเถระ - องฺคุลิมาลตฺเถร
 39. เทวหิตพราหมณ์ - เทวหิตพฺราหฺมณ

 

เรียงตามชื่อภาษาไทย

 • กระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ - สงฺฆเภทปริสกฺกน - ภาค 6 (7)
 • โกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ - มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิ - ภาค 3 (5)
 • การฟังธรรม - ธมฺมสฺสวน - ภาค 4 (10)
 • กุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรกุฏุมฺพิก - ภาค 6 (40)
 • กุมภโฆสกะ - กุมฺภโฆสก - ภาค 2 (2)
 • กุมาริกากินไข่ไก่ - กุกฺกุฏณฺฑขาทิกา - ภาค 7 (34)
 • กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรกุลปุตฺต - ภาค 7 (5)
 • กุหกพราหมณ์ - กุหกพฺราหฺมณ - ภาค 8 (35)
 • ครหทิน - ครหทินฺน - ภาค 3 (12)
 • ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี - กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ - ภาค 1 (4)
 • จิตตคฤหบดี - จิตฺตคหปติ - ภาค 7 (39)
 • จุลกาลและมหากาล - จุลฺลกาลมหากาล - ภาค 1 (6)
 • จูฬธนุคคหบัณฑิต - จูฬธนุคฺคหปณฺฑิต - ภาค 8 (7)
 • เจ้าลิจฉวี - ลิจฺฉวิ - ภาค 6 (42)
 • เจ้าหญิงโรหิณี - โรหิณีขตฺติยกญฺญา - ภาค 6 (48)
 • โจรผู้ทำลายปม - คณฺฐิเภทกโจร - ภาค 3 (16)
 • ฉัตตปาณิอุบาสก - ฉตฺตปาณิอุปาสก - ภาค 3 (7)
 • ชฎิลพราหมณ์ - ชฏิลพฺราหฺมณ - ภาค 8 (34)
 • ชน 3 คน - ตโยชน - ภาค 5 (11)
 • ชัมพุกาชีวก - ชมฺพุกาชีวก - ภาค 3 (23)
 • ช้างชื่อปาเวรกะ - ปาเวรกหตฺถิ - ภาค 7 (56)
 • ชาวนา - กสก - ภาค 3 (20)
 • เด็ก 500 คน - ปญฺจสตทารก - ภาค 6 (45)
 • เด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรกุลทาริกา - ภาค 6 (34)
 • เด็กหลายคน - สมฺพหุลกุมารก - ภาค 5 (15)
 • เดียรถีย์ - ติตฺถิย - ภาค 7 (20)
 • ถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทาน - ภาค 3 (10)
 • ท้าวสักกเทวราช - สกฺกเทวราช - ภาค 8 (10)
 • ท้าวสักกะ - สกฺก - ภาค 2 (7)
 • ท้าวสักกะ - สกฺก - ภาค 6 (38)
 • เทวหิตพราหมณ์ - เทวหิตพฺราหฺมณ - ภาค 8 (63)
 • ธัมมิกอุบาสก - ธมฺมิกอุปาสก - ภาค 1 (11)
 • ธิดาของนายช่างหูก - เปสการธีตุ - ภาค 6 (17)
 • นันทโคปาลกะ - นนฺทโคปาลก - ภาค 2 (17)
 • นาคราชชื่อเอรกปัต - เอรกปตฺตนาคราช - ภาค 6 (24)
 • นางกิสาโคตมี - กิสาโคตมี - ภาค 4 (34)
 • นางกิสาโคตมี - กิสาโคตมี - ภาค 7 (31)
 • นางกิสาโคตมี - กิสาโคตมี - ภาค 8 (36)
 • นางจิญจมาณวิกา - จิญฺจมาณวิกา - ภาค 6 (19)
 • นางจูฬสุภัททา - จูฬสุภทฺทา - ภาค 7 (40)
 • นางปฏาจารา - ปฏาจารา - ภาค 4 (33)
 • นางปฏาจารา - ปฏาจารา - ภาค 7 (32)
 • นางปติปูชิกา - ปติปูชิกา - ภาค 3 (4)
 • นางปริพาชิกาชื่อสุนทรี - สุนฺทรีปริพฺพาชิกา - ภาค 7 (42)
 • นางปุณณทาสี - ปุณฺณทาสี - ภาค 6 (53)
 • นางลาชเทวธิดา - ลาชเทวธีตา - ภาค 5 (3)
 • นางลูกสุกร - สูกรโปติกา - ภาค 8 (2)
 • นางวิสาขา - วิสาขา - ภาค 3 (8)
 • นางวิสาขาอุบาสิกา - วิสาขาอุปาสิกา - ภาค 6 (41)
 • นางสิริมา - สิริมา - ภาค 5 (25)
 • นางสุมนาเทวี - สุมนาเทวี - ภาค 1 (13)
 • นายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาล - ภาค 6 (21)
 • นายจุนทสูกริก - จุนฺทสูกริก - ภาค 1 (10)
 • นายทารุสากฏิกะ - ทารุสากฏิก - ภาค 7 (37)
 • นายนันทิยะ - นนฺทิย - ภาค 6 (47)
 • นายพรานกุกกุฏมิตร - กุกฺกุฏมิตฺต - ภาค 5 (8)
 • นายพรานสุนัขชื่อโกกะ - โกกสุนขลุทฺทก - ภาค 5 (9)
 • นายสุมนมาลาการ - สุมนมาลาการ - ภาค 3 (21)
 • นิครนถ์ - นิคฺคณฺฐ - ภาค 7 (49)
 • บรรพชิต 3 รูป - ตโยปพฺพชิต - ภาค 6 (39)
 • บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรปพฺพชิต - ภาค 8 (30)
 • บัณฑิตสามเณร - ปณฺฑิตสามเณร - ภาค 4 (5)
 • บุตรของนายโคฆาตก์ - โคฆาตกปุตฺต - ภาค 7 (1)
 • บุตรของพราหมณ์เฒ่า - ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺต - ภาค 7 (53)
 • บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ - เขมกเสฏฺฐิปุตฺต - ภาค 7 (45)
 • บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน - อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺต - ภาค 8 (6)
 • บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก - มหาธนเสฏฺฐิปุตฺต - ภาค 5 (32)
 • บุรพกรรมของพระองค์ - อตฺตโนปุพฺพกมฺม - ภาค 7 (33)
 • บุรุษคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรปุริส - ภาค 3 (13)
 • บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง - ตมฺพทาฐิกโจรฆาตก - ภาค 4 (22)
 • ปฐมโพธิกาล - ปฐมโพธิ - ภาค 5 (31)
 • ปราชัยของพระเจ้าโกศล - โกสลรญฺโญ ปราชย - ภาค 6 (33)
 • ปรินิพพานของพระโคธิกเถระ - โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน - ภาค 3 (11)
 • ปลาชื่อกปิละ - กปิลมจฺฉ - ภาค 8 (1)
 • ปัญจัคคทายกพราหมณ์ - ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณ - ภาค 8 (18)
 • ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ - โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺห - ภาค 6 (51)
 • ปัญหาของพระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถรปญฺห - ภาค 3 (9)
 • ปัญหาของพระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺห - ภาค 6 (25)
 • ปัญหาของพระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺห - ภาค 6 (28)
 • ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม - ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺห - ภาค 6 (52)
 • ปาฏิกาชีวก - ปาฏิกาชีวก - ภาค 3 (6)
 • ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต - อคฺคิทตฺตปุโรหิต - ภาค 6 (27)
 • พระกาลเถระ - กาลตฺเถร - ภาค 6 (8)
 • พระกุณฑลเกสีเถรี - กุณฺฑลเกสีเถรี - ภาค 4 (24)
 • พระโกณฑธานเถระ - โกณฺฑธานตฺเถร - ภาค 5 (16)
 • พระขทิรวนิยเรวตเถระ - ขทิรวนิยเรวตตฺเถร - ภาค 4 (20)
 • พระขานุโกณฑัญญเถระ - ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถร - ภาค 4 (31)
 • พระเขมาภิกษุณี - เขมาภิกฺขุนี - ภาค 8 (44)
 • พระจักขุปาลเถระ - จกฺขุปาล - ภาค 1 (1)
 • พระจันทาภเถระ - จนฺทาภตฺเถร - ภาค 8 (54)
 • พระจิตตหัตถเถระ - จิตฺตหตฺถตฺเถร - ภาค 2 (14)
 • พระจูฬปันถกเถระ - จูฬปนฺถกตฺเถร - ภาค 2 (3)
 • พระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล - กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติย - ภาค 6 (30)
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล - ปเสนทิโกสล - ภาค 6 (36)
 • พระเจ้าปเสนทิโกศล - ปเสนทิโกสลราช - ภาค 7 (54)
 • พระเจ้าวิฑูฑภะ - วิฑูฑภ - ภาค 3 (3)
 • พระเจ้าสุทโธทนะ - สุทฺโธทน - ภาค 6 (12)
 • พระฉันนเถระ - ฉนฺนตฺเถร - ภาค 4 (3)
 • พระโชติกเถระ - โชติกตฺเถร - ภาค 8 (57)
 • พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร - ภาค 1 (3)
 • พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร - ภาค 6 (37)
 • พระติสสเถระ - ติสฺสตฺเถร - ภาค 7 (3)
 • พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี - โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถร - ภาค 4 (18)
 • พระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว - มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถร - ภาค 5 (10)
 • พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม - นิคมวาสิติสฺสตฺเถร - ภาค 2 (9)
 • พระติสสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขา - ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถร - ภาค 8 (45)
 • พระเถระแก่ - มหลฺลกตฺเถร - ภาค 7 (28)
 • พระเถระชื่อเอกวิหารี - เอกวิหาริตฺเถร - ภาค 7 (41)
 • พระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน - มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถร - ภาค 3 (2)
 • พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม - ธมฺมิกตฺเถร - ภาค 4 (9)
 • พระทารุจีริยเถระ - ทารุจีริยตฺเถร - ภาค 4 (23)
 • พระเทวทัต - เทวทตฺต - ภาค 1 (7)
 • พระเทวทัต - เทวทตฺต - ภาค 1 (12)
 • พระเทวทัต - เทวทตฺต - ภาค 6 (6)
 • พระธรรมทินนาเถรี - ธมฺมทินฺนาเถรี - ภาค 8 (61)
 • พระธรรมารามเถระ - ธมฺมารามตฺเถร - ภาค 8 (16)
 • พระนังคลกูฏเถระ - นงฺคลกูฏตฺเถร - ภาค 8 (22)
 • พระนันทเถระ - นนฺทตฺเถร - ภาค 1 (9)
 • พระนางเขมา - เขมา - ภาค 8 (5)
 • พระนางมหาปชาบดีโคตมี - มหาปชาปตีโคตมี - ภาค 8 (32)
 • พระนางมัลลิกาเทวี - มลฺลิกาเทวี - ภาค 5 (29)
 • พระนางรูปนันทาเถรี - รูปนนฺทตฺเถรี - ภาค 5 (28)
 • พระนางสามาวดี - สามาวตี - ภาค 2 (1)
 • พระปธานกัมมิกติสสเถระ - ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถร - ภาค 7 (25)
 • พระปธานิกติสสเถระ - ปธานิกติสฺสตฺเถร - ภาค 6 (3)
 • พระปิลินทวัจฉเถระ - ปิลินฺทวจฺฉตฺเถร - ภาค 8 (49)
 • พระปิโลติกเถระ - ปิโลติกตฺเถร - ภาค 5 (22)
 • พระปูติคัตตติสสเถระ - ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร - ภาค 2 (16)
 • พระโปฐิลเถระ - โปฐิลตฺเถร - ภาค 7 (27)
 • พระพหุปุตติกาเถรี - พหุปุตฺติกาเถรี - ภาค 4 (35)
 • พระเพฬัฏฐสีสเถระ - เพฬฏฺฐสีสตฺเถร - ภาค 4 (14)
 • พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ - ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร - ภาค 2 (13)
 • พระมหากัจจายนเถระ - มหากจฺจายนตฺเถร - ภาค 4 (16)
 • พระมหากัปปินเถระ - มหากปฺปินตฺเถร - ภาค 4 (4)
 • พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถร - ภาค 2 (5)
 • พระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถร - ภาค 4 (13)
 • พระมหาปันถกเถระ - มหาปนฺถกตฺเถร - ภาค 8 (48)
 • พระมหาโมคคัลลานเถระ - มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร - ภาค 5 (19)
 • พระมหาโมคคัลลานเถระ - มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร - ภาค 8 (52)
 • พระเมฆิยเถระ - เมฆิยตฺเถร - ภาค 2 (10)
 • พระราธเถระ - ราธตฺเถร - ภาค 4 (1)
 • พระเรวตเถระ - เรวตตฺเถร - ภาค 8 (53)
 • พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร - ภาค 4 (6)
 • พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร - ภาค 7 (16)
 • พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร - ภาค 7 (36)
 • พระโลฬุทายีเถระ - โลฬุทายิตฺเถร - ภาค 5 (30)
 • พระโลฬุทายีเถระ - โลฬุทายิตฺเถร - ภาค 7 (4)
 • พระวนวาสีติสสเถระ - วนวาสิติสฺสตฺเถร - ภาค 3 (27)
 • พระวักกลิเถระ - วกฺกลิตฺเถร - ภาค 8 (23)
 • พระวังคีสเถระ - วงฺคีสตฺเถร - ภาค 8 (60)
 • พระสันตกายเถระ - สนฺตกายตฺเถร - ภาค 8 (21)
 • พระสัปปทาสเถระ - สปฺปทาสตฺเถร - ภาค 4 (32)
 • พระสัมมัชชนเถระ - สมฺมชฺชนตฺเถร - ภาค 6 (15)
 • พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร - ภาค 4 (17)
 • พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร - ภาค 4 (19)
 • พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร - ภาค 8 (31)
 • พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร - ภาค 8 (33)
 • พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร - ภาค 8 (41)
 • พระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถร - ภาค 8 (51)
 • พระสีวลีเถระ - สีวลิตฺเถร - ภาค 8 (55)
 • พระสุธรรมเถระ - สุธมฺมตฺเถร - ภาค 3 (26)
 • พระสุนทรสมุทรเถระ - สุนฺทรสมุทฺทตฺเถร - ภาค 8 (56)
 • พระเสยยสกเถระ - เสยฺยสกตฺเถร - ภาค 5 (2)
 • พระโสไรยเถระ - โสเรยฺยตฺเถร - ภาค 2 (18)
 • พระอธิมานิกภิกษุ - อธิมานิกภิกฺขุ - ภาค 5 (27)
 • พระอนาคามิเถระ - อนาคามิตฺเถร - ภาค 6 (46)
 • พระอนุรุทธเถระ - อนุรุทฺธตฺเถร - ภาค 4 (15)
 • พระอังคุลิมาลเถระ - องฺคุลิมาลตฺเถร - ภาค 6 (16)
 • พระอังคุลิมาลเถระ - องฺคุลิมาลตฺเถร - ภาค 8 (62)
 • พระอัตตทัตถเถระ - อตฺตทตฺถตฺเถร - ภาค 6 (10)
 • พระอานนทเถระ - อานนฺทตฺเถร - ภาค 8 (29)
 • พระอุชฌานสัญญีเถระ - อุชฺฌานสญฺญิตฺเถร - ภาค 7 (11)
 • พระอุตตราเถรี - อุตฺตรตฺเถรี - ภาค 5 (26)
 • พระอุทายีเถระ - อุทายิตฺเถร - ภาค 3 (17)
 • พระอุบลวรรณาเถรี - อุปฺปลวณฺณาเถรี - ภาค 3 (22)
 • พระอุบลวัณณาเถรี - อุปฺปลวณฺณาเถรี - ภาค 8 (42)
 • พระอุปนันทศากยบุตร - อุปนนฺทสกฺยปุตฺต - ภาค 6 (2)
 • พระเอกุทานเถระ - เอกุทานตฺเถร - ภาค 7 (15)
 • พรานเบ็ดชื่ออริยะ - อริยพาลิสิก - ภาค 7 (21)
 • พราหมณ์ 2 คน - เทฺวพฺราหฺมณ - ภาค 8 (39)
 • พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ - ภาค 6 (44)
 • พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ - ภาค 7 (2)
 • พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ - ภาค 7 (19)
 • พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ - ภาค 8 (28)
 • พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ - ภาค 8 (37)
 • พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรพฺราหฺมณ - ภาค 8 (43)
 • พราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก - จูเฬกสาฏก - ภาค 5 (1)
 • พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ - ภาค 4 (26)
 • พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณ - ภาค 4 (28)
 • พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณ - ภาค 4 (27)
 • พราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก - ปสาทพหุลพฺราหฺมณ - ภาค 8 (25)
 • พ่อค้ามีทรัพย์มาก - มหาธนวาณิช - ภาค 7 (30)
 • พาลนักษัตร - พาลนกฺขตฺต - ภาค 2 (4)
 • โพธิราชกุมาร - โพธิราชกุมาร - ภาค 6 (1)
 • ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ - ภาค 1 (14)
 • ภิกษุ 2 สหาย - เทฺวสหายกภิกฺขุ - ภาค 2 (6)
 • ภิกษุ 30 รูป - ตึสภิกฺขุ - ภาค 6 (18)
 • ภิกษุ 500 รูป - ปญฺจสตภิกฺขุ - ภาค 4 (8)
 • ภิกษุ 500 รูป - ปญฺจสตภิกฺขุ - ภาค 7 (23)
 • ภิกษุ 500 รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา - ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุ - ภาค 3 (1)
 • ภิกษุ 500 รูปอื่นอีก - อปรํ ปญฺจสตภิกฺขุ - ภาค 7 (24)
 • ภิกษุ 5 รูป - ปญฺจภิกฺขุ - ภาค 8 (13)
 • ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุ - ภาค 8 (17)
 • ภิกษุฆ่าหงส์ - หํสฆาตกภิกฺขุ - ภาค 8 (14)
 • ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ - ภาค 5 (13)
 • ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ - ภาค 5 (14)
 • ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ - ภาค 6 (55)
 • ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ฉพฺพคฺคิย - ภาค 7 (14)
 • ภิกษุชาวนครภัททิยะ - ภทฺทิยภิกฺขุ - ภาค 7 (35)
 • ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี - โกสมฺพิก - ภาค 1 (5)
 • ภิกษุชาวเมืองปาฐา - ปาเฐยฺยกภิกฺขุ - ภาค 3 (18)
 • ภิกษุชื่อโกกาลิกะ - โกกาลิก - ภาค 8 (15)
 • ภิกษุชื่อจูฬสารี - จูฬสาริภิกฺขุ - ภาค 7 (6)
 • ภิกษุชื่อหัตถกะ - หตฺถก - ภาค 7 (18)
 • ภิกษุประมาณ 500 รูป - ปญฺจสตภิกฺขุ - ภาค 8 (20)
 • ภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง - หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุ - ภาค 7 (52)
 • ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 1 - ปฐมนฏปุพฺพก - ภาค 8 (58)
 • ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 2 - ทุติยนฏปุพฺพก - ภาค 8 (59)
 • ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา - วิปสฺสกภิกฺขุ - ภาค 6 (13)
 • ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา - อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ - ภาค 2 (15)
 • ภิกษุผู้ไม่ยินดี - อนภิรตภิกฺขุ - ภาค 6 (26)
 • ภิกษุผู้อยู่ที่ฝังแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา - วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุ - ภาค 7 (44)
 • ภิกษุมากรูป - สมฺพหุลภิกฺขุ - ภาค 7 (17)
 • ภิกษุมากรูป - สมฺพหุลภิกฺขุ - ภาค 7 (22)
 • ภิกษุมากรูป - สมฺพหุลภิกฺขุ - ภาค 8 (26)
 • ภิกษุมีภัณฑะมาก - พหุภณฺฑิกภิกฺขุ - ภาค 5 (20)
 • ภิกษุไม่ถนอมบริขาร - อสญฺญตปริกฺขารภิกฺขุ - ภาค 5 (5)
 • ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ - ภาค 2 (8)
 • ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ - ภาค 2 (11)
 • ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ - ภาค 6 (49)
 • ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ - ภาค 8 (46)
 • ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - อญฺญตรภิกฺขุ - ภาค 8 (50)
 • ภิกษุวัชชีบุตร - วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุ - ภาค 7 (38)
 • ภิกษุว่ายาก - ทุพฺพจภิกฺขุ - ภาค 7 (46)
 • ภิกษุหนุ่ม - ทหรภิกฺขุ - ภาค 6 (11)
 • ภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ - ติสฺสทหร - ภาค 7 (8)
 • ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ - อสฺสชิปุนพฺพสุก - ภาค 4 (2)
 • ภิกษุอาคันตุกะ - อาคนฺตุกภิกฺขุ - ภาค 4 (11)
 • มหาธนวาณิช - มหาธนวาณิช - ภาค 5 (7)
 • มหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย - วินิจฺฉยมหามตฺต - ภาค 7 (13)
 • มัฏฐกุณฑลี - มฏฺฐกุณฺฑลี - ภาค 1 (2)
 • มาร - มาร - ภาค 6 (32)
 • มาร - มาร - ภาค 7 (58)
 • มาร - มาร - ภาค 8 (8)
 • มาร - มาร - ภาค 8 (27)
 • มารดาของนางกาณา - กาณมาตา - ภาค 4 (7)
 • มารดาของพระกุมารกัสสปเถระ - กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ - ภาค 6 (4)
 • มารธิดา - มารธีตา - ภาค 6 (22)
 • เมณฑกเศรษฐี - เมณฺฑกเสฏฺฐี - ภาค 7 (10)
 • ยมกปาฏิหาริย์ - ยมกปฺปาฏิหาริย - ภาค 6 (23)
 • ระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ - ญาตกานํ กลหวูปสมน - ภาค 6 (31)
 • (เรื่อง)ของพระองค์ - อตฺตโน - ภาค 7 (51)
 • เรือนจำ - พนฺธนาคาร - ภาค 8 (4)
 • วิพภันตกภิกษุ - วิพฺภนฺตก - ภาค 8 (3)
 • เศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ - พิฬาลปทกเสฏฺฐิ - ภาค 5 (6)
 • เศรษฐีผู้ไม่มีบุตร - อปุตฺตกเสฏฺฐิ - ภาค 8 (11)
 • สญชัย - สญฺชย - ภาค 1 (8)
 • สังกิจจสามเณร - สงฺกิจฺจสามเณร - ภาค 4 (30)
 • สัฏฐิกูฏเปรต - สฏฺฐิกูฏเปต - ภาค 3 (25)
 • สัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน - ทุกฺขปีฬิตสตฺต - ภาค 7 (43)
 • สัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ - มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก - ภาค 3 (14)
 • สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ - สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก - ภาค 7 (29)
 • สันตติมหาอมาตย์ - สนฺตติมหามตฺต - ภาค 5 (21)
 • สัมพหุลภิกขุ - สมฺพหุลภิกฺขุ - ภาค 6 (29)
 • สัมพหุลภิกษุ - สมฺพหุลภิกฺขุ - ภาค 7 (57)
 • สัมพหุลภิกษุ - สมฺพหุลภิกฺขุ - ภาค 8 (19)
 • สานุสามเณร - สานุสามเณร - ภาค 7 (55)
 • สามเณร - สามเณร - ภาค 8 (47)
 • สาวกเดียรถีย์ - ติตฺถิยสาวก - ภาค 7 (50)
 • สุขสามเณร - สุขสามเณร - ภาค 5 (23)
 • สุปปพุทธกุฏฐิ - สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ - ภาค 3 (19)
 • สุปปพุทธศากยะ - สุปฺปพุทฺธสกฺก - ภาค 5 (12)
 • สุภัททปริพาชก - สุภทฺท - ภาค 7 (12)
 • สุมนสามเณร - สุมนสามเณร - ภาค 8 (24)
 • สูกรเปรต - สูกรเปต - ภาค 7 (26)
 • หญิงขี้หึง - อิสฺสาปกตอิตฺถี - ภาค 7 (47)
 • หญิงคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตริตฺถี - ภาค 4 (21)
 • หญิงสหายของนางวิสาขา - วิสาขาย สหายิกา - ภาค 5 (24)
 • หมอชีวก - ชีวก - ภาค 4 (12)
 • อชครเปรต - อชครเปต - ภาค 5 (18)
 • อตุลอุบาสก - อตุลอุปาสก - ภาค 6 (54)
 • อนัตถปุจฉกพราหมณ์ - อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ - ภาค 4 (25)
 • อนาถบิณฑิกเศรษฐี - อนาถปิณฺฑิก - ภาค 5 (4)
 • อนิตถิคันธกุมาร - อนิตฺถิคนฺธกุมาร - ภาค 6 (43)
 • อภัยราชกุมาร - อภยราชกุมาร - ภาค 6 (14)
 • อสทิสทาน - อสทิสทาน - ภาค 6 (20)
 • อหิเปรต - อหิเปต - ภาค 3 (24)
 • อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ - อกฺโกสกภารทฺวาช - ภาค 8 (40)
 • อังกุรเทพบุตร - องฺกุรเทวปุตฺต - ภาค 8 (12)
 • อาคันตุกภิกษุ - อาคนฺตุกภิกฺขุ - ภาค 7 (48)
 • อานนทเศรษฐี - อานนฺทเสฏฺฐิ - ภาค 3 (15)
 • อายุวัฒนกุมาร - อายุวฑฺฒนกุมาร - ภาค 4 (29)
 • อุกกัณฐิตภิกษุ - อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ - ภาค 2 (12)
 • อุคคเสน - อุคฺคเสน - ภาค 8 (38)
 • อุตตราอุบาสิกา - อุตฺตราอุปาสิกา - ภาค 6 (50)
 • อุบาสกคนใดคนหนึ่ง - อญฺญตรอุปาสก - ภาค 6 (35)
 • อุบาสกชื่อจุลกาล - จุลฺลกาลอุปาสก - ภาค 6 (9)
 • อุบาสกชื่อมหากาล - มหากาลอุปาสก - ภาค 6 (5)
 • อุบาสกห้าคน - ปญฺจอุปาสก - ภาค 7 (7)
 • อุบาสกห้าคน - ปญฺจอุปาสก - ภาค 7 (9)
 • อุโบสถกรรม - อุโปสถกมฺม - ภาค 5 (17)
 • อุปกาชีวก - อุปกาชีวก - ภาค 8 (9)

 

เรียงตามชื่อบาลี

 • กปิลมจฺฉ - ปลาชื่อกปิละ - ภาค 8 (1)
 • กสก - ชาวนา - ภาค 3 (20)
 • กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติย - พระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล - ภาค 6 (30)
 • กาณมาตา - มารดาของนางกาณา - ภาค 4 (7)
 • กาลตฺเถร - พระกาลเถระ - ภาค 6 (8)
 • กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ - ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี - ภาค 1 (4)
 • กิสาโคตมี - นางกิสาโคตมี - ภาค 4 (34)
 • กิสาโคตมี - นางกิสาโคตมี - ภาค 7 (31)
 • กิสาโคตมี - นางกิสาโคตมี - ภาค 8 (36)
 • กุกฺกุฏณฺฑขาทิกา - กุมาริกากินไข่ไก่ - ภาค 7 (34)
 • กุกฺกุฏมิตฺต - นายพรานกุกกุฏมิตร - ภาค 5 (8)
 • กุณฺฑลเกสีเถรี - พระกุณฑลเกสีเถรี - ภาค 4 (24)
 • กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ - มารดาของพระกุมารกัสสปเถระ - ภาค 6 (4)
 • กุมฺภโฆสก - กุมภโฆสกะ - ภาค 2 (2)
 • กุหกพฺราหฺมณ - กุหกพราหมณ์ - ภาค 8 (35)
 • โกกสุนขลุทฺทก - นายพรานสุนัขชื่อโกกะ - ภาค 5 (9)
 • โกกาลิก - ภิกษุชื่อโกกาลิกะ - ภาค 8 (15)
 • โกณฺฑธานตฺเถร - พระโกณฑธานเถระ - ภาค 5 (16)
 • โกสมฺพิก - ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี - ภาค 1 (5)
 • โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี - ภาค 4 (18)
 • โกสลรญฺโญ ปราชย - ปราชัยของพระเจ้าโกศล - ภาค 6 (33)
 • ขทิรวนิยเรวตตฺเถร - พระขทิรวนิยเรวตเถระ - ภาค 4 (20)
 • ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถร - พระขานุโกณฑัญญเถระ - ภาค 4 (31)
 • เขมกเสฏฺฐิปุตฺต - บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ - ภาค 7 (45)
 • เขมา - พระนางเขมา - ภาค 8 (5)
 • เขมาภิกฺขุนี - พระเขมาภิกษุณี - ภาค 8 (45)
 • คณฺฐิเภทกโจร - โจรผู้ทำลายปม - ภาค 3 (16)
 • ครหทินฺน - ครหทิน - ภาค 3 (12)
 • โคฆาตกปุตฺต - บุตรของนายโคฆาตก์ - ภาค 7 (1)
 • โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน - ปรินิพพานของพระโคธิกเถระ - ภาค 3 (11)
 • จกฺขุปาล - พระจักขุปาลเถระ - ภาค 1 (1)
 • จนฺทาภตฺเถร - พระจันทาภเถระ - ภาค 8 (54)
 • จิญฺจมาณวิกา - นางจิญจมาณวิกา - ภาค 6 (19)
 • จิตฺตคหปติ - จิตตคฤหบดี - ภาค 7 (39)
 • จิตฺตหตฺถตฺเถร - พระจิตตหัตถเถระ - ภาค 2 (14)
 • จุนฺทสูกริก - นายจุนทสูกริก - ภาค 1 (10)
 • จุลฺลกาลมหากาล - จุลกาลและมหากาล - ภาค 1 (6)
 • จุลฺลกาลอุปาสก - อุบาสกชื่อจุลกาล - ภาค 6 (9)
 • จูฬธนุคฺคหปณฺฑิต - จูฬธนุคคหบัณฑิต - ภาค 8 (7)
 • จูฬปนฺถกตฺเถร - พระจูฬปันถกเถระ - ภาค 2 (3)
 • จูฬสาริภิกฺขุ - ภิกษุชื่อจูฬสารี - ภาค 7 (6)
 • จูฬสุภทฺทา - นางจูฬสุภัททา - ภาค 7 (40)
 • จูเฬกสาฏก - พราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก - ภาค 5 (1)
 • ฉตฺตปาณิอุปาสก - ฉัตตปาณิอุบาสก - ภาค 3 (7)
 • ฉนฺนตฺเถร - พระฉันนเถระ - ภาค 4 (3)
 • ฉพฺพคฺคิย - ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ภาค 7 (14)
 • ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ - ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ภาค 5 (13)
 • ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ - ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ภาค 5 (14)
 • ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ - ภิกษุฉัพพัคคีย์ - ภาค 6 (55)
 • ชฏิลพฺราหฺมณ - ชฎิลพราหมณ์ - ภาค 8 (34)
 • ชมฺพุกาชีวก - ชัมพุกาชีวก - ภาค 3 (23)
 • ชีวก - หมอชีวก - ภาค 4 (12)
 • โชติกตฺเถร - พระโชติกเถระ - ภาค 8 (57)
 • ญาตกานํ กลหวูปสมน - ระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ - ภาค 6 (31)
 • ตมฺพทาฐิกโจรฆาตก - บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง - ภาค 4 (22)
 • ตโยชน - ชน 3 คน - ภาค 5 (11)
 • ตโยปพฺพชิต - บรรพชิต 3 รูป - ภาค 6 (39)
 • ติตฺถิย - เดียรถีย์ - ภาค 7 (20)
 • ติตฺถิยสาวก - สาวกเดียรถีย์ - ภาค 7 (50)
 • ติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระ - ภาค 1 (3)
 • ติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระ - ภาค 6 (37)
 • ติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระ - ภาค 7 (3)
 • ติสฺสทหร - ภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ - ภาค 7 (8)
 • ตึสภิกฺขุ - ภิกษุ 30 รูป - ภาค 6 (18)
 • ทหรภิกฺขุ - ภิกษุหนุ่ม - ภาค 6 (11)
 • ทารุจีริยตฺเถร - พระทารุจีริยเถระ - ภาค 4 (23)
 • ทารุสากฏิก - นายทารุสากฏิกะ - ภาค 7 (37)
 • ทุกฺขปีฬิตสตฺต - สัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน - ภาค 7 (43)
 • ทุติยนฏปุพฺพก - ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 2 - ภาค 8 (59)
 • ทุพฺพจภิกฺขุ - ภิกษุว่ายาก - ภาค 7 (46)
 • เทวทตฺต - พระเทวทัต - ภาค 1 (7)
 • เทวทตฺต - พระเทวทัต - ภาค 1 (12)
 • เทวทตฺต - พระเทวทัต - ภาค 6 (6)
 • เทวหิตพฺราหฺมณ - เทวหิตพราหมณ์ - ภาค 8 (63)
 • เทฺวพฺราหฺมณ - พราหมณ์ 2 คน - ภาค 8 (39)
 • เทฺวสหายกภิกฺขุ - ภิกษุ 2 สหาย - ภาค 1 (14)
 • เทฺวสหายกภิกฺขุ - ภิกษุ 2 สหาย - ภาค 2 (6)
 • ธมฺมทินฺนาเถรี - พระธรรมทินนาเถรี - ภาค 8 (61)
 • ธมฺมสฺสวน - การฟังธรรม - ภาค 4 (10)
 • ธมฺมารามตฺเถร - พระธรรมารามเถระ - ภาค 8 (16)
 • ธมฺมิกตฺเถร - พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม - ภาค 4 (9)
 • ธมฺมิกอุปาสก - ธัมมิกอุบาสก - ภาค 1 (11)
 • นงฺคลกูฏตฺเถร - พระนังคลกูฏเถระ - ภาค 8 (22)
 • นนฺทโคปาลก - นันทโคปาลกะ - ภาค 2 (17)
 • นนฺทตฺเถร - พระนันทเถระ - ภาค 1 (9)
 • นนฺทิย - นายนันทิยะ - ภาค 6 (47)
 • นิคมวาสิติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม - ภาค 2 (9)
 • นิคฺคณฺฐ - นิครนถ์ - ภาค 7 (49)
 • ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณ - ปัญจัคคทายกพราหมณ์ - ภาค 8 (18)
 • ปญฺจภิกฺขุ - ภิกษุ 5 รูป - ภาค 8 (13)
 • ปญฺจสตทารก - เด็ก 500 คน - ภาค 6 (45)
 • ปญฺจสตภิกฺขุ - ภิกษุ 500 รูป - ภาค 4 (8)
 • ปญฺจสตภิกฺขุ - ภิกษุ 500 รูป - ภาค 7 (23)
 • ปญฺจสตภิกฺขุ - ภิกษุประมาณ 500 รูป - ภาค 8 (20)
 • ปญฺจอุปาสก - อุบาสกห้าคน - ภาค 7 (7)
 • ปญฺจอุปาสก - อุบาสกห้าคน - ภาค 7 (9)
 • ปฏาจารา - นางปฏาจารา - ภาค 4 (33)
 • ปฏาจารา - นางปฏาจารา - ภาค 7 (32)
 • ปฐมนฏปุพฺพก - ภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 1 - ภาค 8 (58)
 • ปฐมโพธิ - ปฐมโพธิกาล - ภาค 5 (31)
 • ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุ - ภิกษุ 500 รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา - ภาค 3 (1)
 • ปณฺฑิตสามเณร - บัณฑิตสามเณร - ภาค 4 (5)
 • ปติปูชิกา - นางปติปูชิกา - ภาค 3 (4)
 • ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถร - พระปธานกัมมิกติสสเถระ - ภาค 7 (25)
 • ปธานิกติสฺสตฺเถร - พระปธานิกติสสเถระ - ภาค 6 (3)
 • ปพฺภารวาสิติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขา - ภาค 8 (44)
 • ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺต - บุตรของพราหมณ์เฒ่า - ภาค 7 (53)
 • ปสาทพหุลพฺราหฺมณ - พราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก - ภาค 8 (25)
 • ปเสนทิโกสล - พระเจ้าปเสนทิโกศล - ภาค 6 (36)
 • ปเสนทิโกสลราช - พระเจ้าปเสนทิโกศล - ภาค 7 (54)
 • ปาฏิกาชีวก - ปาฏิกาชีวก - ภาค 3 (6)
 • ปาเฐยฺยกภิกฺขุ - ภิกษุชาวเมืองปาฐา - ภาค 3 (18)
 • ปาเวรกหตฺถิ - ช้างชื่อปาเวรกะ - ภาค 7 (56)
 • ปิลินฺทวจฺฉตฺเถร - พระปิลินทวัจฉเถระ - ภาค 8 (49)
 • ปิโลติกตฺเถร - พระปิโลติกเถระ - ภาค 5 (22)
 • ปุณฺณทาสี - นางปุณณทาสี - ภาค 6 (53)
 • ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร - พระปูติคัตตติสสเถระ - ภาค 2 (16)
 • เปสการธีตุ - ธิดาของนายช่างหูก - ภาค 6 (17)
 • โปฐิลตฺเถร - พระโปฐิลเถระ - ภาค 7 (27)
 • พนฺธนาคาร - เรือนจำ - ภาค 8 (4)
 • พหุปุตฺติกาเถรี - พระพหุปุตติกาเถรี - ภาค 4 (35)
 • พหุภณฺฑิกภิกฺขุ - ภิกษุมีภัณฑะมาก - ภาค 5 (20)
 • พาลนกฺขตฺต - พาลนักษัตร - ภาค 2 (4)
 • พิฬาลปทกเสฏฺฐิ - เศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ - ภาค 5 (6)
 • เพฬฏฺฐสีสตฺเถร - พระเพฬัฏฐสีสเถระ - ภาค 4 (14)
 • โพธิราชกุมาร - โพธิราชกุมาร - ภาค 6 (1)
 • ภทฺทิยภิกฺขุ - ภิกษุชาวนครภัททิยะ - ภาค 7 (35)
 • ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถร - พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ - ภาค 2 (13)
 • ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺห - ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม - ภาค 6 (52)
 • มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิ - โกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ - ภาค 3 (5)
 • มฏฺฐกุณฺฑลี - มัฏฐกุณฑลี - ภาค 1 (2)
 • มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถร - พระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว - ภาค 5 (10)
 • มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถร - พระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน - ภาค 3 (2)
 • มลฺลิกาเทวี - พระนางมัลลิกาเทวี - ภาค 5 (29)
 • มหลฺลกตฺเถร - พระเถระแก่ - ภาค 7 (28)
 • มหากจฺจายนตฺเถร - พระมหากัจจายนเถระ - ภาค 4 (16)
 • มหากปฺปินตฺเถร - พระมหากัปปินเถระ - ภาค 4 (4)
 • มหากสฺสปตฺเถร - พระมหากัสสปเถระ - ภาค 2 (5)
 • มหากสฺสปตฺเถร - พระมหากัสสปเถระ - ภาค 4 (13)
 • มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทาน - ถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ - ภาค 3 (10)
 • มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก - สัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ - ภาค 3 (14)
 • มหากาลอุปาสก - อุบาสกชื่อมหากาล - ภาค 6 (5)
 • มหาธนวาณิช - มหาธนวาณิช - ภาค 5 (7)
 • มหาธนวาณิช - พ่อค้ามีทรัพย์มาก - ภาค 7 (30)
 • มหาธนเสฏฺฐิปุตฺต - บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก - ภาค 5 (32)
 • มหาปชาปตีโคตมี - พระนางมหาปชาบดีโคตมี - ภาค 8 (32)
 • มหาปนฺถกตฺเถร - พระมหาปันถกเถระ - ภาค 8 (48)
 • มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร - พระมหาโมคคัลลานเถระ - ภาค 5 (19)
 • มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร - พระมหาโมคคัลลานเถระ - ภาค 8 (52)
 • มาร - มาร - ภาค 6 (32)
 • มาร - มาร - ภาค 7 (58)
 • มาร - มาร - ภาค 8 (8)
 • มาร - มาร - ภาค 8 (27)
 • มารธีตา - มารธิดา - ภาค 6 (22)
 • เมฆิยตฺเถร - พระเมฆิยเถระ - ภาค 2 (10)
 • เมณฺฑกเสฏฺฐี - เมณฑกเศรษฐี - ภาค 7 (10)
 • โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺห - ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ - ภาค 6 (51)
 • ยมกปฺปาฏิหาริย - ยมกปาฏิหาริย์ - ภาค 6 (23)
 • ราธตฺเถร - พระราธเถระ - ภาค 4 (1)
 • รูปนนฺทตฺเถรี - พระนางรูปนันทาเถรี - ภาค 5 (28)
 • เรวตตฺเถร - พระเรวตเถระ - ภาค 8 (53)
 • โรหิณีขตฺติยกญฺญา - เจ้าหญิงโรหิณี - ภาค 6 (48)
 • ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร - พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ภาค 4 (6)
 • ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร - พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ภาค 7 (16)
 • ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถร - พระลกุณฏกภัททิยเถระ - ภาค 7 (36)
 • ลาชเทวธีตา - นางลาชเทวธิดา - ภาค 5 (3)
 • ลิจฺฉวิ - เจ้าลิจฉวี - ภาค 6 (42)
 • โลฬุทายิตฺเถร - พระโลฬุทายีเถระ - ภาค 5 (30)
 • โลฬุทายิตฺเถร - พระโลฬุทายีเถระ - ภาค 7 (4)
 • วกฺกลิตฺเถร - พระวักกลิเถระ - ภาค 8 (23)
 • วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุ - ภิกษุผู้อยู่ที่ฝังแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา - ภาค 7 (44)
 • วงฺคีสตฺเถร - พระวังคีสเถระ - ภาค 8 (60)
 • วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุ - ภิกษุวัชชีบุตร - ภาค 7 (38)
 • วนวาสิติสฺสตฺเถร - พระวนวาสีติสสเถระ - ภาค 3 (27)
 • วิฑูฑภ - พระเจ้าวิฑูฑภะ - ภาค 3 (3)
 • วินิจฺฉยมหามตฺต - มหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย - ภาค 7 (13)
 • วิปสฺสกภิกฺขุ - ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา - ภาค 6 (13)
 • วิพฺภนฺตก - วิพภันตกภิกษุ - ภาค 8 (3)
 • วิสาขา - นางวิสาขา - ภาค 3 (8)
 • วิสาขาย สหายิกา - หญิงสหายของนางวิสาขา - ภาค 5 (24)
 • วิสาขาอุปาสิกา - นางวิสาขาอุบาสิกา - ภาค 6 (41)
 • สกฺก - ท้าวสักกะ - ภาค 2 (7)
 • สกฺก - ท้าวสักกะ - ภาค 6 (38)
 • สกฺกเทวราช - ท้าวสักกเทวราช - ภาค 8 (10)
 • สงฺกิจฺจสามเณร - สังกิจจสามเณร - ภาค 4 (30)
 • สงฺฆเภทปริสกฺกน - กระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ - ภาค 6 (7)
 • สญฺชย - สญชัย - ภาค 1 (8)
 • สฏฺฐิกูฏเปต - สัฏฐิกูฏเปรต - ภาค 3 (25)
 • สนฺตกายตฺเถร - พระสันตกายเถระ - ภาค 8 (21)
 • สนฺตติมหามตฺต - สันตติมหาอมาตย์ - ภาค 5 (21)
 • สปฺปทาสตฺเถร - พระสัปปทาสเถระ - ภาค 4 (32)
 • สมฺพหุลกุมารก - เด็กหลายคน - ภาค 5 (15)
 • สมฺพหุลภิกฺขุ - สัมพหุลภิกขุ - ภาค 6 (29)
 • สมฺพหุลภิกฺขุ - ภิกษุมากรูป - ภาค 7 (17)
 • สมฺพหุลภิกฺขุ - ภิกษุมากรูป - ภาค 7 (22)
 • สมฺพหุลภิกฺขุ - สัมพหุลภิกษุ - ภาค 7 (57)
 • สมฺพหุลภิกฺขุ - สัมพหุลภิกษุ - ภาค 8 (19)
 • สมฺพหุลภิกฺขุ - ภิกษุมากรูป - ภาค 8 (26)
 • สมฺมชฺชนตฺเถร - พระสัมมัชชนเถระ - ภาค 6 (15)
 • สานุสามเณร - สานุสามเณร - ภาค 7 (55)
 • สามเณร - สามเณร - ภาค 8 (47)
 • สามาวตี - พระนางสามาวดี - ภาค 2 (1)
 • สารีปุตฺตตฺเถร - พระสารีบุตรเถระ - ภาค 4 (17)
 • สารีปุตฺตตฺเถร - พระสารีบุตรเถระ - ภาค 4 (19)
 • สารีปุตฺตตฺเถร - พระสารีบุตรเถระ - ภาค 8 (31)
 • สารีปุตฺตตฺเถร - พระสารีบุตรเถระ - ภาค 8 (33)
 • สารีปุตฺตตฺเถร - พระสารีบุตรเถระ - ภาค 8 (41)
 • สารีปุตฺตตฺเถร - พระสารีบุตรเถระ - ภาค 8 (51)
 • สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณ - พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ - ภาค 4 (27)
 • สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณ - พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ - ภาค 4 (26)
 • สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริก - สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ - ภาค 7 (29)
 • สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณ - พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ - ภาค 4 (28)
 • สิริมา - นางสิริมา - ภาค 5 (25)
 • สีวลิตฺเถร - พระสีวลีเถระ - ภาค 8 (55)
 • สุขสามเณร - สุขสามเณร - ภาค 5 (23)
 • สุทฺโธทน - พระเจ้าสุทโธทนะ - ภาค 6 (12)
 • สุธมฺมตฺเถร - พระสุธรรมเถระ - ภาค 3 (26)
 • สุนฺทรสมุทฺทตฺเถร - พระสุนทรสมุทรเถระ - ภาค 8 (56)
 • สุนฺทรีปริพฺพาชิกา - นางปริพาชิกาชื่อสุนทรี - ภาค 7 (42)
 • สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ - สุปปพุทธกุฏฐิ - ภาค 3 (19)
 • สุปฺปพุทฺธสกฺก - สุปปพุทธศากยะ - ภาค 5 (12)
 • สุภทฺท - สุภัททปริพาชก - ภาค 7 (12)
 • สุมนมาลาการ - นายสุมนมาลาการ - ภาค 3 (21)
 • สุมนสามเณร - สุมนสามเณร - ภาค 8 (24)
 • สุมนาเทวี - นางสุมนาเทวี - ภาค 1 (13)
 • สูกรเปต - สูกรเปรต - ภาค 7 (26)
 • สูกรโปติกา - นางลูกสุกร - ภาค 8 (2)
 • เสยฺยสกตฺเถร - พระเสยยสกเถระ - ภาค 5 (2)
 • โสเรยฺยตฺเถร - พระโสไรยเถระ - ภาค 2 (18)
 • หตฺถก - ภิกษุชื่อหัตถกะ - ภาค 7 (18)
 • หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุ - ภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง - ภาค 7 (52)
 • หํสฆาตกภิกฺขุ - ภิกษุฆ่าหงส์ - ภาค 8 (14)
 • อกฺโกสกภารทฺวาช - อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ - ภาค 8 (40)
 • อคฺคิทตฺตปุโรหิต - ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต - ภาค 6 (27)
 • องฺกุรเทวปุตฺต - อังกุรเทพบุตร - ภาค 8 (12)
 • องฺคุลิมาลตฺเถร - พระอังคุลิมาลเถระ - ภาค 6 (16)
 • องฺคุลิมาลตฺเถร - พระอังคุลิมาลเถระ - ภาค 8 (62)
 • อชครเปต - อชครเปรต - ภาค 5 (18)
 • อญฺญตรกุฏุมฺพิก - กุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง - ภาค 6 (40)
 • อญฺญตรกุลทาริกา - เด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง - ภาค 6 (34)
 • อญฺญตรกุลปุตฺต - กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง - ภาค 7 (5)
 • อญฺญตรปพฺพชิต - บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 8 (30)
 • อญฺญตรปุริส - บุรุษคนใดคนหนึ่ง - ภาค 3 (13)
 • อญฺญตรพฺราหฺมณ - พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - ภาค 6 (44)
 • อญฺญตรพฺราหฺมณ - พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - ภาค 7 (2)
 • อญฺญตรพฺราหฺมณ - พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - ภาค 7 (19)
 • อญฺญตรพฺราหฺมณ - พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - ภาค 8 (28)
 • อญฺญตรพฺราหฺมณ - พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - ภาค 8 (37)
 • อญฺญตรพฺราหฺมณ - พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง - ภาค 8 (43)
 • อญฺญตรภิกฺขุ - ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 2 (8)
 • อญฺญตรภิกฺขุ - ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 2 (11)
 • อญฺญตรภิกฺขุ - ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 6 (49)
 • อญฺญตรภิกฺขุ - ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 8 (46)
 • อญฺญตรภิกฺขุ - ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 8 (50)
 • อญฺญตรวิปกฺขเสวกภิกฺขุ - ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง - ภาค 8 (17)
 • อญฺญตรอุปาสก - อุบาสกคนใดคนหนึ่ง - ภาค 6 (35)
 • อญฺญตริตฺถี - หญิงคนใดคนหนึ่ง - ภาค 4 (21)
 • อตุลอุปาสก - อตุลอุบาสก - ภาค 6 (54)
 • อตฺตทตฺถตฺเถร - พระอัตตทัตถเถระ - ภาค 6 (10)
 • อตฺตโน - (เรื่อง)ของพระองค์ - ภาค 7 (51)
 • อตฺตโนปุพฺพกมฺม - บุรพกรรมของพระองค์ - ภาค 7 (33)
 • อธิมานิกภิกฺขุ - พระอธิมานิกภิกษุ - ภาค 5 (27)
 • อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ - อนัตถปุจฉกพราหมณ์ - ภาค 4 (25)
 • อนภิรตภิกฺขุ - ภิกษุผู้ไม่ยินดี - ภาค 6 (26)
 • อนาคามิตฺเถร - พระอนาคามิเถระ - ภาค 6 (46)
 • อนาถปิณฺฑิก - อนาถบิณฑิกเศรษฐี - ภาค 5 (4)
 • อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาล - นายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - ภาค 6 (21)
 • อนิตฺถิคนฺธกุมาร - อนิตถิคันธกุมาร - ภาค 6 (43)
 • อนุรุทฺธตฺเถร - พระอนุรุทธเถระ - ภาค 4 (15)
 • อปรํ ปญฺจสตภิกฺขุ - ภิกษุ 500 รูปอื่นอีก - ภาค 7 (24)
 • อปุตฺตกเสฏฺฐิ - เศรษฐีผู้ไม่มีบุตร - ภาค 8 (11)
 • อภยราชกุมาร - อภัยราชกุมาร - ภาค 6 (14)
 • อริยพาลิสิก - พรานเบ็ดชื่ออริยะ - ภาค 7 (21)
 • อสญฺญตปริกฺขารภิกฺขุ - ภิกษุไม่ถนอมบริขาร - ภาค 5 (5)
 • อสทิสทาน - อสทิสทาน - ภาค 6 (20)
 • อสฺสชิปุนพฺพสุก - ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ - ภาค 4 (2)
 • อหิเปต - อหิเปรต - ภาค 3 (24)
 • อาคนฺตุกภิกฺขุ - ภิกษุอาคันตุกะ - ภาค 4 (11)
 • อาคนฺตุกภิกฺขุ - อาคันตุกภิกษุ - ภาค 7 (48)
 • อานนฺทตฺเถร - พระอานนทเถระ - ภาค 8 (29)
 • อานนฺทตฺเถรปญฺห - ปัญหาของพระอานนทเถระ - ภาค 3 (9)
 • อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺห - ปัญหาของพระอานนทเถระ - ภาค 6 (28)
 • อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺห - ปัญหาของพระอานนทเถระ - ภาค 6 (25)
 • อานนฺทเสฏฺฐิ - อานนทเศรษฐี - ภาค 3 (15)
 • อายุวฑฺฒนกุมาร - อายุวัฒนกุมาร - ภาค 4 (29)
 • อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ - ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา - ภาค 2 (15)
 • อิสฺสาปกตอิตฺถี - หญิงขี้หึง - ภาค 7 (47)
 • อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุ - อุกกัณฐิตภิกษุ - ภาค 2 (12)
 • อุคฺคเสน - อุคคเสน - ภาค 8 (38)
 • อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺต - บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน - ภาค 8 (6)
 • อุชฺฌานสญฺญิตฺเถร - พระอุชฌานสัญญีเถระ - ภาค 7 (11)
 • อุตฺตรตฺเถรี - พระอุตตราเถรี - ภาค 5 (26)
 • อุตฺตราอุปาสิกา - อุตตราอุบาสิกา - ภาค 6 (50)
 • อุทายิตฺเถร - พระอุทายีเถระ - ภาค 3 (17)
 • อุปกาชีวก - อุปกาชีวก - ภาค 8 (9)
 • อุปนนฺทสกฺยปุตฺต - พระอุปนันทศากยบุตร - ภาค 6 (2)
 • อุโปสถกมฺม - อุโบสถกรรม - ภาค 5 (17)
 • อุปฺปลวณฺณาเถรี - พระอุบลวรรณาเถรี - ภาค 3 (22)
 • อุปฺปลวณฺณาเถรี - พระอุบลวัณณาเถรี - ภาค 8 (42)
 • เอกวิหาริตฺเถร - พระเถระชื่อเอกวิหารี - ภาค 7 (41)
 • เอกุทานตฺเถร - พระเอกุทานเถระ - ภาค 7 (15)
 • เอรกปตฺตนาคราช - นาคราชชื่อเอรกปัต - ภาค 6 (24)

Download PDF

ความคิดเห็น

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.