วิสุทธิมรรค ภาค 1

ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ อชิตาติ ภควา
สติ เตสํ นิวารณํ
โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ
ปญฺญาเยเต ปิถิยฺยเรติ ฯ

สีลนํ ลกฺขณนฺตสฺส ภินฺนสฺสาปิ อเนกธา
สนิทสฺสนตตํ รูปสฺส ยถาภินฺนสฺสเนกธา ฯ
ทุสฺสีลฺยวิทฺธํสนตา อนวชฺชคุโณ ตถา
กิจฺจสมฺปตฺติอฏฺเฐน รโส นาม ปวุจฺจติ ฯ
โสเจยฺย ปจฺจุปฏฺฐานํ ตยิทํ ตสฺส วิญญุหิ
โอตฺตปฺปญฺจ หิรี เจว ปทฏฺฐานนฺติ วณฺณิตํ ฯ
จตฺตาโร ปญฺจ อาโลเป อภุตฺวา อุทกํ ปิเว
อลํ ผาสุวิหาราย ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ

กิกีว อณฺฑํ จมรีว วาลธึ
ปิยํว ปุตฺตํ นยนํว เอกกํ
ตเถว สีลํ อนุรกฺขมานกา
สุเปสลา โหถ สทา สคารวาติ ฯ

ปาฏิโมกฺขํ วิโสเธนฺโต อปฺเปว ชีวิตํ ชเห
ปญฺญตฺตํ โลกนาเถน น ภินฺเท สีลสํวรํ ฯ

รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ จ รกฺขตินฺทฺริยํ
เอเต หิ ทฺวารา วิวฏา อรกฺขิตา
หนนฺติ คามํว ปรสฺส หาริโน ฯ

กุลปุตฺตมานี อญฺโญปิ ปพฺพชิตฺวาน สาสเน
มิตฺตตฺเถโรว ติฏฺเฐยฺย วเร อินฺทฺริยสํวเร ฯ
อเนสนาย จิตฺตมฺปิ อชเนตฺวา วิจกฺขโณ
อาชีวํ ปริโสเธยฺย สทฺธาปพฺพชิโต ยตีติ ฯ

ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ
องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ ฯ

อาวาโส จ กุลํ ลาโภ คโณ กมฺมญฺจ ปญฺจมํ
อทฺธานํ ญาติ อาพาโธ คนฺโถ อิทฺธีติ เต ทสาติ ฯ
ปิโย ครุภาวนีโย วตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา โน จฏฺฐาเน นิโยชเยติ ฯ
อิริยาปถโต กิจฺจา โภชนา ทสฺสนาทิโต
ธมฺมปฺปวตฺติโต เจว จริยาโย วิภาวเยติ ฯ
รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิกํ ปทํ ภเว ทุฏฺฐสฺส โหติ อนุกฑฺฒิตํ ปทํ
มุฬฺหสฺส โหติ สหสานุปีฬิตํ วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสํ ปทนฺติ ฯ

กาเมสุ ฉนฺทํ ปฏิฆํ วิโนทเย
อุทฺธจฺจมิทฺธํ วิจิกิจฺฉปญฺจมํ
วิเวกปาโมชฺชกเรน เจตสา
ราชาว สุทฺธนฺตคโต ตหึ รเมติ ฯ

โส ตโต อารกา นาม ยสฺส เยนาสมงฺคิตา
อสมงฺคี จ โทเสหิ นาโถ เตนารหํ มโตติ ฯ
ยสฺมา ราคาทิสงฺขาตา สพฺเพปิ อรโย หตา
ปญฺญาสตฺเถน นาเถน ตสฺมาปิ อรหํ มโตติ ฯ
อรา สํสารจกฺกสฺส หตา ญาณาสินา ยโต
โลกนาเถน เตเนส อรหนฺติ ปวุจฺจติ ฯ
ยสฺมา นตฺถิ รโห นาม ปาปกมฺเมสุ ตาทิโน
รหาภาเวน เตเนส อรหํ อิติ วิสฺสุโต ฯ
อารกตฺตา หตตฺตา จ กิเลสารีน โส มุนิ
หตสํสารจกฺกาโร ปจฺจยาทีนมารโห
น รโห กโรติ ปาปานิ อรหํ เตน วุจฺจตีติ ฯ
อภิญฺเญยฺยํ อภิญฺญาตํ ภาเวตพฺพญฺจ ภาวิตํ
ปหาตพฺพํ ปหีนํ เม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ
ยาวตา จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
ตาว สหสฺสธา โลโก เอตฺถ เต วตฺตเต วโสติ ฯ
ภควาติ วจนํ เสฏฺฐํ ภควาติ วจนมุตฺตมํ
ครุคารวยุตฺโต โส ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ
ภคฺคราโค ภคฺคโทโส ภคฺคโมโห อนาสโว
ภคฺคสฺส ปาปกา ธมฺมา ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย พุทฺธานุสฺสติยา สทาติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย ธมฺมานุสฺสติยา สทาติ ฯ
โย จ วสฺสสตํ ชนฺตุ อคฺคึ ปริจเร วเน
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมปิ ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตนฺติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย สงฺฆานุสฺสติยา สทาติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย สีลานุสฺสติยา สทาติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย จาคานุสฺสติยา สทาติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย เทวานุสฺสติยา สทาติ ฯ

 

วิสุทธิมรรค ภาค 2

ยเมกรตฺตึ ปฐมํ คพฺเภ วสติ มาณโว
อพฺภุฏฐิโตว โส ยาติ ส คจฺฉํ น นิวตฺตตีติ ฯ
ชีวิตํ พฺยาธิ กาโล จ เทหนิกฺเขปนํ คติ
ปญฺเจเต ชีวโลกสฺมึ อนิมิตฺตา น นายเร ฯ
อปฺปมายุ มนุสฺสานํ หีเฬยฺย นํ สุโปริโส
จเรยฺยาทิตฺตสีโสว นตฺถิ มจฺจุสฺส นาคโมติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมาทํ กยิราถ สุเมธโส
เอวํ มหานุภาวาย มรณสฺสติยา สทาติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมตฺโต อนุยุญฺเชถ ปณฺฑิโต
เอวํ อเนกานิสํสํ อิมํ กายคตาสตินฺติ ฯ
ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย วจฺฉํ ทมํ นโร อิธ
พนฺเธยฺเยวํ สกํ จิตฺตํ สติยารมฺมเณ ทฬฺหนฺติ ฯ
ยถาปิ ทีปิโก นาม นิลียิตฺวาน คณฺหตี มิเค
ตเถวายํ พุทฺธปุตฺโต ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อรญฺญํ ปวิสิตฺวาน คณฺหติ ผลมุตฺตมนฺติ ฯ
ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส
จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโนติ ฯ
สารทฺเธ กายจิตฺเต จ อธิมตฺตํ ปวตฺตติ
อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ สุขุมํ สมฺปวตฺตตีติ ฯ
นิมิตฺเต ฐปยํ จิตฺตํ นานาการํ วิภาวยํ
ธีโร อสฺสาสปสฺสาเส สกํ จิตฺตํ นิพนฺธตีติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมตฺโต อนุยุญฺเชถ ปณฺฑิโต
เอวํ อเนกานิสํสํ อานาปานสฺสตึ สทาติ ฯ
ตสฺมา หเว อปฺปมตฺโต ภาวเยถ วิจกฺขโณ
เอวํ อเนกานิสํสํ อริเย อุปสเม สตินฺติ ฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
ขนฺติพลํ พลานีกํ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ ฯ

โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาลํ ปจฺเจติ ปาปํ
สุขุโม รโช ปฏิวาตํว ขิตฺโตติ ฯ

อาสึเสเถว ปุริโส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
ปสฺสามิ โวหมตฺตานํ ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุนฺติ ฯ
จนฺทนรสานุลิตฺตา. พาหา ฉิชฺชนฺติ ธมฺมปาลสฺส
ทายาทสฺส ปฐพฺยา ปาณา เม เทว รุชฺฌนฺตีติ ฯ
อทนฺตทมนํ ทานํ ทานํ สพฺพตฺถสาธกํ
ทาเนน ปิยวาจาย อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จาติ ฯ
สุปฺปณีตตรา โหนฺติ ปจฺฉิมา ปจฺฉิมา อิธ
อุปมา ตตฺถ วิญฺเญยฺยา ปาสาทตลสาฏิกา ฯ
อสุจิมฺหิ มณฺฑเป ลคฺโค เอโก ตํนิสฺสิโต ปโร
อญฺโญ พหิ อนิสฺสาย ตํ ตํ นิสฺสาย จาปโร
ฐิโต จตูหิ เอเตหิ ปุริเสหิ ยถากฺกมํ
สมานตาย ญาตพฺพา จตสฺโสปิ วิภาวินา ฯ
อารมฺมณํ กโรเตว อญฺญาภาเวน ตํ อิทํ
ทิฏฺฐโทสมฺปิ ราชานํ วุตฺติเหตุ ชโน ยถา ฯ
วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา จตสฺโส จาปิ ธาตุโย
อฏฺฐธมฺมสโมธานา โหติ เกสาติ สมฺมติ
เตสํเยว วินิพฺโภคา นตฺถิ เกสาติ สมฺมติ ฯ
ทุเว สตสหสฺสานิ จตฺตาริ นหุตานิ จ
เอตฺตกํ พหลตฺเตน สงฺขาตายํ วสุนฺธราติ ฯ

เอกํ ปฏิจฺจ ติสฺโส จตุธา ติสฺโส ปฏิจฺจ เอกา จ
เทฺว ธาตุโย ปฏิจฺจ เทฺว ฉธา สมฺปวตฺตนฺติ ฯ

เอวํ มหานุภาวํ โยคิ- วรสีหสฺส กีฬิตํ
เอตํ ธาตุววฏฺฐานํ นิจฺจํ เสเวถ เมธาวีติ ฯ
ตสฺมาเนกานิสํสมฺหิ กิเลสมลโสธเน
สมาธิภาวนาโยเค นปฺปมชฺเชยฺย ปณฺฑิโตติ ฯ

ปทฺมํ ยถา โกกนุทํ สุคนฺธํ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธํ
องฺคีรสํ ปสฺส วิโรจมานํ
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ ฯ

สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตานํ นิมฺมินิตฺวาน ปนฺถโก
นิสีทิ อมฺพวเน รมฺเม ยาว กาลปฺปเวทนาติ ฯ
ภเววาหํ ภยํ ทิสฺวา ภวญฺจ วิภเวสินํ
ภวํ นาภิวทึ กิญฺจิ นนฺทิญฺจ น อุปาทิยินฺติ ฯ
อารมฺมณตฺติกา วุตฺตา เย จตฺตาโร มเหสินา
สตฺตนฺนมภิญาณานํ ปวตฺตินฺเตสุ ทีปเย ฯ