ธาตุ
ธาตุ อรรถ ความหมาย ตัวอย่าง หมวดธาตุ

โอมา

สมตฺถเน

ความสามารถ

โอมาติ.
ภนฺเต ภควา อิทฺธิยา มโนมเยน กาเยน พฺรหฺมโลกํ อุปสงฺกมิตุํ.
โอมาตีติ ปโหติ สกฺโกติ อิทํ ติปิฏเก พุทฺธวจเน อสมฺภินฺนปทํ.

อีกนัยหนึ่ง มาจาก อว+มา ธาตุ.

ภู (อ)

โอลชิ

เขเป

ซัดไป, ทิ้ง, ขว้าง, สิ้นไป

โอลญฺชติ, โอลญฺชนฺติ.

ภู (อ)

โอลฑ

โอลฑ, โอลฑิ อุกฺขิเป

ขว้างขึ้น, ยกขึ้น

ภู (อ), จุร (เณ ณย)

โอลฑิ

โอลฑ, โอลฑิ อุกฺขิเป

ขว้างขึ้น, ยกขึ้น

ภู (อ), จุร (เณ ณย)

โอห

จาเค

สละ, ละ

โอหติ. สพฺพมนตฺถํ อโปหติ, อญฺญตฺถา โปหนํ.

ภู (อ)