น้ำ

น้ำ

อุทกํ, โอกํ, ทกํ, วาริ, สสิลํ, ชลํ, อมฺพุ, อณฺโณ

ทะเล

อุทธิ, สมุทฺโท, อณฺณโว, สาคโร

น้ำอ้อย

ผาณิตํ น้ำอ้อยที่ไม่แปรรูป, น้ำอ้อยคั้น-สด
คุโฬ น้ำอ้อยที่แปรรูปเป็นก้อน, อ้อยงบ
อุจฺฉุยฏฺฐิ อิต. น้ำอ้อยในลำต้น
สำนวน: 
ช1

ฝน

เทโว
วุฏฺฐิ อิต.
วสฺสํ

สำนวน: 
ช1
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content