น้ำ

กํ

รูปที่ลงวิภัตติ: 
กํ
ประเภท: 
นิ.

น้ำ; ศีรษะ.

วิเคราะห์ศัพท์: 

อภิฯ 1198.

ฝน

วสฺโส, เทโว, วุฏฺฐิ อิต., วสฺสํ

น้ำใช้

ปริโภชนียํ, อุทกํ

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content