เครื่องดื่ม

มะม่วง

  • ต้นมะม่วง อมฺโพ
  • ผลมะม่วง อมฺพํ
  • เมล็ดมะม่วง อมฺพฏฺฐิ นปุ.
  • หน่อมะม่วง อมฺพลฏฺฐิกา
  • น้ำมะม่วง อมฺพปานํ อมฺพปานกํ
  • มะม่วงสุก อมฺพปกฺกํ
ประเภท: 
นาม
อังกฤษ: 
mango

น้ำอ้อย

ผาณิตํ น้ำอ้อยที่ไม่แปรรูป, น้ำอ้อยคั้น-สด
คุโฬ น้ำอ้อยที่แปรรูปเป็นก้อน, อ้อยงบ
อุจฺฉุยฏฺฐิ อิต. น้ำอ้อยในลำต้น
สำนวน: 
ช1
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content