สิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาล

อาโรคฺยสาลา, คิลานสาลา, เคลญฺญุปนูทนสาลา

โรงภาพยนต์

นจฺจฉายารูปสาลา, นาฏกสาลา

เรือน

ฆรํ, อคารํ, เคหํ, นิเวสนํ, คาโม

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content