"พระราชปริยัตโยดม'' พระนักพัฒนาการศึกษาแห่งวัดจองคำ