เตรียมถกวิเคราะห์ยกร่าง หลักสูตรปริญญาเอกบาลีพุทธศาสตร์