ขึ้นเงินเดือนครูพระแผนกบาลี 520 รูป เป็นปีละ 1.8 หมื่นบาท