กฎหมายใหม่ “ป.ธ.9” เท่าปริญญาเอก

นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองพุทธศาสนศึกษาเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ต่อนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนที่จะเสนอต่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีการปรับเกณฑ์ในการเทียบระดับการศึกษาให้กับผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธ ศาสนาใหม่ คือ

พศ.ขอ 945 ล้านบาทเพิ่มรายหัวบาลี

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ทำหนังสือถึงนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนในโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และนายชูศักดิ์ได้สั่งการให้ พศ.ทำเรื่องนำความกราบเรียนไปยังนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้เคยบอกกับนายสมัครไว้แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ให้มากขึ้น เมื่อครั้งที่นายสมัครเดินทางเข้านมัสการคณะกรรมการ มส.

ภาค 13 ประชุมพัฒนาบุคลากรภาษาบาลี

พระราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 13 กำหนดจัดการประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ วัดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และได้มอบทุนการศึกษาสงฆ์ภาค 13 ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในสนามหลวงจำนวน 117 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ข่าวผลสอบ บาลี ปี 2551 ตะลึงภิกษุสามเณรสอบผ่าน ป.ธ.9 แค่ 25 รูป

วงการสงฆ์ตะลึงพระภิกษุ-สามเณรสอบผ่านป.ธ.9 แค่ 25 รูป จากผู้เข้าสอบ 310 รูปขณะที่ปีที่แล้วสอบผ่านถึง 90 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัดกรุงเทพฯ มีสามเณร 4 รูป ส่วนป.ธ.8 มีพระ-เณรสอบได้ 102 รูป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ชี้เหตุที่พระ-เณรสอบผ่านป.ธ.9 ลดลงกว่าปีก่อนมาก อาจเป็นเพราะเก็งข้อสอบผิด เผยเท่าที่ตรวจข้อสอบยากกลับทำได้ แต่พอเจอข้อง่ายกลับปล่อยทิ้ง เพราะอ่านมาแต่เรื่องยาก ยันมาตรฐานการศึกษาสงฆ์ยังสูงยิ่งเหมือนที่ผ่านมา

วัดต่างจังหวัดขาดครูสอนบาลีชั้น ป.ธ.9

พระมหาปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสร้อยทอง กล่าวว่า ทางสำนักเรียนวัดสร้อยทอง ได้เปิดอบรมให้กับพระ เณร ที่เตรียมตัวจะเข้าสอบบาลีสนามหลวงในช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค. นี้ โดยมีพระเณรจากทั่วประเทศมาเข้าอบรมรวมกว่า 300 รูป ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้มีผู้มาเข้าอบรมในจำนวนมาก ทั้งที่ในวัดใหญ่ๆตามต่างจังหวัดก็จะมีสำนักเรียนอยู่แล้วนั้น ต้องยอมรับว่าในวัดตามต่างจังหวัดแทบจะไม่มีครูสอนบาลีในระดับเปรียญธรรม ตั้งแต่ 7, 8 และ 9 ประโยค จึงทำให้พระเณรตามวัดต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาเรียนในวัดที่ กทม. เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบบาลีที่จะมีขึ้นทุกปีในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.

ศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (OCBS) ชะงักกว่า 1 ปี พศ.รอนโยบายรัฐบาลใหม่-ของบฯ หนุน

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2549 ให้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (โอซีบีเอส) มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดหาอาจารย์มาสอนด้านพุทธศาสน์ศึกษาบาลี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับทาง ม.อ๊อกซ์ฟอร์ด แต่จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว กลับยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

เตรียมถกวิเคราะห์ยกร่าง หลักสูตรปริญญาเอกบาลีพุทธศาสตร์

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รักษาการ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ติดต่อมายังกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อให้ร่วมการประชุมวิเคราะห์ร่าง หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หรือ การเรียนบาลี ในระดับปริญญาเอก

ซึ่งทางคณะกรรมการที่มีพระพรหมโมลี รองอธิการบดีมหาจุฬาฯ เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการหารือเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 18 ม.ค. ณ วัดพิชยญาติการาม

เสนอเทียบเปรียญ 9 เท่าปริญญาเอก

ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) รักษาการ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่าตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หรือการ เรียนบาลีในระดับปริญญาเอกนั้น ขณะนี้พระพรหมโมลี รองอธิการบดี มจร. ประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดให้พระเณรที่จบการศึกษาบาลีระดับเปรียญ ธรรม 9 ประโยคเป็นผู้แตกฉานคัมภีร์พระพุทธศาสนา และสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นี

"พระราชปริยัตโยดม'' พระนักพัฒนาการศึกษาแห่งวัดจองคำ

คุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยมาช้านานนั้น นอกจากจะช่วยจรรโลงบ่มเพาะจิตใจของผู้คน ให้ดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นแล้ว ยังเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้การศึกษา แก่เยาวชนของชาติอีกด้วย แม้ว่าปัจจุบันหน้าที่การให้การศึกษาจะถูกแทนที่ด้วยโรงเรียนสามัญทั้งรัฐ และเอกชนที่เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ตั้งอยู่ในวัดก็ถือว่ายังเป็นสถานที่หลักใน การให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรมาอย่างต่อเนื่อง

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content