แบบสังขยา

การท่อง หน้า 1: (ไม่ต้องท่องส่วนที่เป็นพื้นสีเทา)

ปกติสังขยา (นับจำนวน)
เอก ทฺวิ ติ จตุ ปญฺจ ฉ สตฺต อฏฺฐ นว ทส เอกาทส ... เอกูนจตฺตาฬีส อูนจตฺตาฬีส [39] ...
เอกูนปญฺญาส อูนปญฺญาส [49]  ปญฺญาส ปณฺณาส [50]
ท่องโดยไม่ต้องว่าคำแปลไทยหรือตัวเลข.  (เหมือนว่า one two three four five ... fifty)
และนับนิ้วไปด้วย โดยดูให้นิ้วตรงกับจำนวนที่กำลังนับ
(เช่น ไม่ใช่ออกเสียงว่า "ปญฺจ" แต่นิ้วอยู่ที่ 6,   หรือออกเสียงว่า "เตรส" แต่นิ้วอยู่ที่ 14)

ตัังแต่ 10 20 30 40 ... ให้ว่าดังนี้

ทส, วีส, ตึส, จตฺตาฬีส, ปญฺญาส, สฏฺฐี, สตฺตติ, อสีติ, นวุติ,
สตํ, สหสฺสํ, ทสสหสฺสํ, นหุตํ;  สตสหสฺสํ, ลกฺขํ;  ทสสตสหสฺสํ, โกฏิ

แล้วท่อง:
การแจกปกติสังขยา
เอก (1) คุณนาม เอกวจนะ
ปุงลิงค์ เอโก เอกํ เอเกน ...
อิตถีลิงค์  เอกา เอกํ ...
นปุงกลิงค์  เอกํ เอกํ ...

เอก (1) สัพพนาม 2 วจนะ   แจกเหมือน ย ศัพท์  ยกเว้น อิตถีลิงค์ เอกวจนะ จตุตถี ฉัฏฐี เป็น เอกิสฺสา  สัตตมี เป็น เอกิสฺสํ
ทฺวิ (2) ไตรลิงค์  เทฺว* เทฺว ทฺวีหิ ... ทฺวีสุ
อุภ (ทั้ง 2) ไตรลิงค์  อุโภ อุโภ ... อุโภสุ
ปญฺจ (5) ไตรลิงค์  ปญฺจ ปญฺจ ... ปญฺจสุ  ตั้งแต่ ปญฺจ (5) ถึง อฏฺฐารส (18) แจกอย่างนี้.

* อ่านว่า ทฺเว (ทฺ ออกครึ่งเสียง) ไม่ใช่ เทวะ

ติ (3) ปุงลิงค์ ตโย ตโย ...   อิตถีลิงค์ ติสฺโส ติสฺโส ... นปุงกลิงค์ ตีณิ ตีณิ ...
จตุ (4) ปุงลิงค์ ... ...

เอกูนวีส (19) อิตถีลิงค์ เอกวจนะ  เอกูนวีส เอกูนวีสํ เอกูนวีสํ เอกูนวีสาย ...

ตั้งแต่ เอกูนวีส (19) ถึง อฏฺฐนวุติ (98)
ถ้าเป็น อ การันต์ แจกอย่าง เอกูนวีส
ถ้าเป็น อิ การันต์ แจกอย่าง รตฺติ
ถ้าเป็น อี การันต์ แจกอย่าง นารี

การท่อง หน้า 2: (ไม่ต้องท่องส่วนที่เป็นพื้นสีเทา ยกเว้นในตาราง)

การจัดปกติสังขยา
จัดปกติสังขยาตาม "นาม"
1-98   เป็น คุณนาม
99 ขึ้นไป  เป็น นามนาม
* 1-4 ท่านว่าเป็นสัพพนามด้วย

จัดปกติสังขยาตาม "ลิงค์"
1-18  เป็น 3 ลิงค์
19-98  เป็น อิตถีลิงค์
99 ขึ้นไป  เป็น นปุงกลิงค์
  เฉพาะ โกฏิ เป็น อิตถีลิงค์

จัดปกติสังขยาตาม "วจนะ"
1   เป็น เอกวจนะ
2-18  เป็น พหุวจนะ
19-98  เป็น เอกวจนะ
99 ขึ้นไป  เป็น สองวจนะ

จัดปกติสังขยาตาม "การแจกวิภัตติ"
1-4 แจกเฉพาะตน
5-18 แจกอย่าง ปญฺจ
19-98
  ถ้าเป็น อ การันต์ แจกอย่าง เอกูนวีส
  ถ้าเป็น อิ การันต์ แจกอย่าง รตฺติ
  ถ้าเป็น อี การันต์ แจกอย่าง นารี
99 ขึ้นไป แจกอย่าง กุล
  เฉพาะ โกฏิ แจกอย่าง รตฺติ

พอคล่องแล้ว ให้ว่าตัวเลขเป็นบาลีด้วย เช่น
เอก ถึง อฏฺฐนวุติ   เป็น คุณนาม
เอกูนสตํ ขึ้นไป  เป็น นามนาม
* เอก ถึง จตุ ท่านว่าเป็นสัพพนามด้วย ...

ปูรณสังขยา (นับลำดับ)
ปฐโม ปฐมา ปฐมํ
ทุติโย ทุติยา ทุติยํ
...
เอกาทสโม เอกาทสมี เอกาทสี เอกาทสึ  เอกาทสมํ
ทฺวาทสโม ทฺวาทสมี ทฺวาทสมํ
เตรสโม เตรสมี เตรสี เตรสมํ
จตุทฺทสโม จุทฺทสมี จาตุทฺทสี จาตุทฺทสึ  จตุทฺทสมํ
ปญฺจทสโม ปญฺจทสี ปญฺจทสึ ปณฺณรสี ปณฺณรสึ  ปญฺจทสมํ
...
ปูรณสังขยาทั้งปวง เป็นคุณนาม เป็นได้ 3 ลิงค์ เป็นเอกวจนะอย่างเดียว

Download PDF  PNG page 1  PNG page 2

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system