สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ปี 2561

ป.ย.1-2

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 81-82 ชีวโกปิ โข โกมารภจฺโจ ปุริเสน สทฺธึ อคมาสิ.
  2 2 จูฬปันถกเถระ 82 สตฺถา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน พลนฺนาม มหนฺตนฺติ.
ป.ธ.3

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 6 สังฆเภทปริสักกน 20-21 เอกทิวสํ หิ เทวทตฺโต ปจฺฉามุขกรณํ วิย อติทุกฺกรนฺติ.
  2 6 กาลเถระ 22-23 โส ตํ สุตฺวา ว กุจฺฉิยํ อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.

สัมพันธ์

2561 6 นันทิยะ 156-157 อจฺฉราสงฺโฆปิ นํ ทิสฺวา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา)
ป.ธ.4

แปลไทยเป็นมคธ

2561 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา อากาเส โอลมฺพิ.
  2 ธัมมิกอุบาสก 122-123 มหาชโน ตเทว ปสฺสติ สพฺพตฺถ โมทนฺติเยวาติ

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 วินยกถา 191-193 196-197 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ ปริโภเค ปริโภเคติ.
  2 วินยกถา 193-196 197-198 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ จีวรํ กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.
ป.ธ.5

แปลไทยเป็นมคธ

2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 76 เตสํ ตตฺถ วสนฺตานํ อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ.
  2 2 จูฬปันถกเถระ 77 เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร จูฬปนฺถกํ ปพฺพาเชยฺยนฺติ.

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 สันตุฎฐิกถา 299-300 229-230 สามญฺญผลาทิวณฺณนา  อีสกํ เวทิตพฺโพติ ตฏฺฏีกา.
  2 สันตุฎฐิกถา 301 230-231 อาพาธิโก โหติ อคฺโคติ ตฏฺฏีกา.
ป.ธ.6

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 อุโบสถขันธกะ 155-156 อาวาสิกานํ ภิกฺขูนํ โธวนอุทกนิสฺเสกนฺติ อตฺโถ.
  2 อุโบสถขันธกะ 156-157 นานาสํวาสกาทิวตฺถูสุ กโต ภวิสฺสตีติ.

แปลไทยเป็นมคธ

2561 1 5 ลาชเทวธีตา 7-8 สา ทฺวาทสหตฺถํ อิธ มาคมิ ปฏิกฺกมาติ.
  2 5 ลาชเทวธีตา 8 สา มา มํ ภนฺเต สมฺปราเย จ สุขเมวาติ.
ป.ธ.7

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 1 276-277 วินเย โข ปน ฐิโต อุชฺชลิตปฺปทีโป วิย โหติ.
  2 1 277-278 สูปธาริตาติ สุฏฺฐุ อุปธาริตา ฉฏฺฐานานิ โอโลเกตพฺพานิ

แปลไทยเป็นมคธ

2561 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 129-130 เอกนิปาตสฺส อฏฺฐมวคฺเค สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตเมว เทตีติ.
  2 วินยกถา 179-181 191 วิมติวิโนทนิยมฺปิ อาคนฺตุกโจราทีนํ อกปฺปิยโภชนนฺติ วุตฺตํ.
ป.ธ.8

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 245-246 อฏฺฐิกํ โส ปสฺเสยฺย ยุชฺชมานวเสน  สลฺลกฺเขตพฺพํ.
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 246-247 อิทญฺจ ปน กมฺมฏฺฐานํ เจตฺถ นิทสฺสนานีติ.

แปลไทยเป็นมคธ

2561 1 เวรัญชกัณฑ์ 137-138 อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ สริตพฺพภาวโต จ สาราณียํ.
  2 เวรัญชกัณฑ์ 138-139 อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร เอกมนฺตํ นิสีทีติ.
ป.ธ.9

แปลมคธเป็นไทย

2561 1 อฏฺฐโม 246-247 เอกุปฺปาทาทิจตุพฺพิธ- สนฺธาย วุตฺตํ.
  2 อฏฺฐโม 247-248 ปญฺหาวาเร ปน ตถา เจว นิทฺทิสติ.

แปลไทยเป็นมคธ

2561 1 1 เสสกสิณ 222-223 โอทาตกสิเณปิ โอทาตกสิณํ เสสํ ตาทิสเมวาติ.
  2 1 เสสกสิณ 223 ปริจฺฉินฺนากาสกสิเณปิ ปริจฺฉินฺนากาสกสิณํ.

 

สอบซ่อม

ป.ย.1-2

แปลมคธเป็นไทย

2561/2 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต- นามํ อโหสิ.
  2 2 โสเรยยเถระ 156-158 ชนปทวาสิโน ตํ อิมํ คาถมาห.
ป.ธ.3

แปลมคธเป็นไทย

2561/2 1 6 อตุลอุบาสก 185-186 อถ เน สตฺถา อาห อิมา คาถา อภาสิ.
  2 6 ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺห 156-157 ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส อนาคามิผลํ ปาปุณึสุ.

สัมพันธ์

2561/2 6 โพธิราชกุมาร 1-2 โส (โพธิราชกุมาโร) ตมตฺถํ  สาธูติ ปฏิสฺสุณิ.
ป.ธ.4

แปลไทยเป็นมคธ

2561/2 1 สุมนาเทวี 141-142 อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทํ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชตีติ.
  2 สุมนาเทวี 142-143 อถ นํ ภควา อาห นนฺทนฺติเยวาติ

แปลมคธเป็นไทย

2561/2 1 สุภาสิตวาจากถา 283 260 สจฺจวาที จ นาม คาถาวณฺณนายมาคตํ
  2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ
ป.ธ.5

แปลไทยเป็นมคธ

2561/2 1 2 สามาวดี 20-21 เสฏฺฐิโน ปเนกา อุปฺปลํว ยโถทเกติ
  2 2 สามาวดี 21 อถ นํ ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.

แปลมคธเป็นไทย

2561/2 1 คารวกถา 267-268 198-199 ยถา เจติยํ อุทฺทิสฺส นามาติ กสฺสปสํยุตฺตวณฺณนา.
  2 คารวกถา 270 200-201 ปฏิสณฺฐาโรติ อยํ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฺฏีกา.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system