รายชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

รายชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

2548 | 2549 | 2550 | 2551

ทุน พ.ศ.2551

ที่ ป.ธ. ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด อำเภอ สำนักเรียน/จจ. เลขที่
1 5 พระมหาศุภชัย สุภชโย คงนาค ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม 1
2 5 ส.ณ.สาคร   พันโน จองคำ งาว ลำปาง 2
3 5 ส.ณ.นพดล   พลายกลาง จองคำ งาว ลำปาง 3
4 5 ส.ณ.อดิศร   สมวงค์ หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 4
5 5 พระมหาบัณฑิต วรธีโร พร้อมสุข โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 5
6 5 ส.ณ.วีรยุทธ   โพธิยา โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา 6
7 5 ส.ณ.นิกร   ศรีราช หลวงพ่อสดฯ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 7
8 5 ส.ณ.ธีระศักดิ์   ชิตวงค์ ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 8
9 5 พระมหาเมธี ปริสุทฺโธ บุญผ่อง พระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 9
10 5 พระมหาสมบูรณ์ ฉนฺทโก นนทรัตน์ โค้งสนามเป้า เมือง จันทบุรี 10
11 5 พระมหาภาณุเวช ธีรงฺกุโร หมอนคำ หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 11
12 5 พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ แม่นแท้ นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี 12
13 5 ส.ณ.ศรชัย   เบ้าจันทึก จองคำ งาว ลำปาง 13
14 5 พระมหาจิรภัทร จิรธิติเมธี ปานเนียม โพธาราม เมือง นครสวรรค์ 14
15 5 ส.ณ.วรวิทย์   ผลอ้อ หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 15
16 5 ส.ณ.ไมตรี   นนท์ศิริ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 16
17 5 ส.ณ.ธนิษฐ์   เติมมี หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 17
18 5 พระมหาก้อง สีลสมฺปนฺโน สุขเย็น เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร 18
19 5 ส.ณ.ไพรวัลย์   วรรณบุตร พิพัฒน์มงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 19
20 5 ส.ณ.จักรพงษ์   ร้องขันแก้ว ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 20
21 5 ส.ณ.สุริยา   อินตะยะ ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 21
22 5 พระมหาสุขุม อุตฺตโม เหลาอ่อน พระบรมธาตุ เมือง กำแพงเพชร 22
23 5 ส.ณ.สมคิด   ประครองศรี หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 23
24 5 ส.ณ.วุฒิพงษ์   หมายมั่น เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร 24
25 5 ส.ณ.ปิ่นทอง   สุกรินทร์ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี 25
26 6 ส.ณ.สุริยนต์   สินสมุด ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 1
27 6 พระมหาอุทัย วชิรเมธี นิยม โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา 2
28 6 ส.ณ.แสงสุริยา   โกรัมย์ ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 3
29 6 ส.ณ.วิษณุ   เดชบุญ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม 4
30 6 ส.ณ.แสงเพชร   เขตสกุล เทวราชกุญชร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร 5
31 6 พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ จันทมัตตุการ หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 6
32 6 พระมหาวิโชติ ฐานงฺกโร ศรีสุวรรณ หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ สงขลา 7
33 6 พระมหาหลาวทอง อุตฺตมจิตฺโต หล้าชาญ สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 8
34 6 พระมหาสมหวัง สมานฉนฺโท พัดสาริกรณ์ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 9
35 6 ส.ณ.ปรัชญา   ถิ่นมีผล ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 10
36 6 ส.ณ.โอภาส   พริ้งเพราะ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 11
37 6 พระมหาประภาส ขนฺติโสภโณ พลไกร บัวขวัญ เมือง นนทบุรี 12
38 6 ส.ณ.จักรพันธ์   เพชรภูวงษ์ ท่าพระเจริญพรต เมือง นครสวรรค์ 13
39 ป.ธ.6 พระมหาละออง อคฺคปญฺโญ พิมพิลา ศาลา พิมาย นครราชสีมา 14
40 6 ส.ณ.อิทธิชัย   แสนงาม จองคำ งาว ลำปาง 15
41 6 พระมหาลำปาง ฐานวโร แบขุนทด หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 16
42 6 พระมหาสุขสันต์ สุทฺธิญาโณ กาบทอง พระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง พิษณุโลก 17
43 6 พระมหารังสรรค์ โฆสิตปญฺโญ สวะวงษ์ สลุด บางพลี สมุทรปราการ 18
44 6 ส.ณ.วิวัฒน์   แก้วศรีโพธิ์ เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 19
45 6 ส.ณ.สนธยา   รินชารี โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 20
46 6 พระมหาสมพงษ์ ลุตฺตาลโย ไชยกิจ มหาธาตุฯ พระนคร วัดมหาธาตุ 21
47 6 ส.ณ.ธวัชชัย   ศรีคง สระเกศ ป้อมปราบฯ วัดสระเกศ 22
48 6 พระมหาสมชัย สญฺชโย ตั้งประณมกร บางไผ่ บางบัวทอง นนทบุรี 23
49 7 พระมหาพิชิต รตินฺธโร ยิงป่า สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 1
50 7 พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 2
51 7 พระมหาสุแพง กนฺตจาโร อุตม์ สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 3
52 7 ส.ณ.พงษ์พัฒน์   บ่อคำเกิด หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 4
53 7 พระมหาสุนทร โอภาโส อ่ำโพธิ์ เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 5
54 7 ส.ณ.นิยม   หวังชมกลาง สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 6
55 7 พระมหานิกูล สญฺญโต พันธ์ชู สังเวชวิศยาราม พระนคร วัดสามพระยา 7
56 7 ส.ณ.อภิชิต   บุตรศรี จองคำ งาว ลำปาง 8
57 7 พระมหาอุทัย ฐานจาโร วรศรี เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 9
58 7 ส.ณ.ยุทธนา   บุญด้วง จองคำ งาว ลำปาง 10
59 7 ส.ณ.อดิศร   หยุดรัมย์ ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 11
60 7 ส.ณ.ภัทร์ภูวไนย   ยิ้มเกิด ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 12
61 7 พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ ปุลันรัมย์ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 13
62 7 พระอธิการประสิทธิ์ ป. ธมฺมาภินนฺโท ติ๊บมณี ช้างค้ำ ป่าซาง ลำพูน 14
63 7 ส.ณ.ปรีชา   เหง้าโอษา ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 15
64 7 ส.ณ.วีระยุทธ   วันภักดี จองคำ งาว ลำปาง 16
65 7 พระมหาวีระชัย คเวสโก พิมพิสอน สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 17
66 7 พระมหาอำนาจ อนุภทฺโท รานอก สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 18
67 8 พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต สุทธิสิทธิ์ แก้วฟ้าจุฬามณี ดุสิต วัดเบญจมบพิตร 1
68 8 พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ พัดไธสง ห้วยจระเข้ เมือง นครปฐม 2
69 8 ส.ณ.นิรันดร์   สีลาโล้ จองคำ งาว ลำปาง 3
70 8 พระมหาเจนศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ฮาบพนม สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 4
71 8 พระมหาประการชัย ปการชโย กะการดี พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 5
72 8 พระมหาสมพร สุภากาโร บุญรอง สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 6
73 8 ส.ณ.สาธิต   พนารี ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 7
74 8 ส.ณ.เดชาชัย   ชาเรืองเดช จองคำ งาว ลำปาง 8
75 8 พระมหาธวัฒชัย วรมุนี หาญชนะ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม 9
76 8 พระมหานรเทพ สิทฺธชโย เรืองศิริ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 10

ทุน พ.ศ.2550

ที่ ป.ธ. ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด อำเภอ สำนักเรียน/จจ. เลขที่
1 5 พระมหาไพฑูรย์ ฐิตญาโณ ถิ่มสมบูรณ์สิทธิ์ ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ 1
2 5 ส.ณ.ชวิน ชัยสุวรรณ ชัยสุวรรณ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 2
3 5 พระมหาอำนาจ อภิวโร คำวิไล สุคันธาวาส บางบ่อ สมุทรปราการ 3
4 5 พระมหาเพชร วชิรสญฺญี บุญน้อย ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 4
5 5 ส.ณ.ศุภชัย อนุมาตย์ อนุมาตย์ จองคำ งาว ลำปาง 5
6 5 ส.ณ.จักรพงษ์ ไชยคำจันทร์ ไชยคำจันทร์ โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา 6
7 5 ส.ณ.โอภาส พริ้งเพราะ พรั่งเพราะ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 7
8 5 ส.ณ.รังสรรค์ สระวงษ์ สระวงษ์ สลุด บางพลี สมุทรปราการ 8
9 5 ส.ณ.พงศกร ศรีแสงสว่าง ศรีแสงสว่าง จองคำ งาว ลำปาง 9
10 5 พระมหาเจริญชัย ภทฺทลาภี พิศเทศ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 10
11 5 พระมหาบรรลือ ฐานธมฺโม เปียนประโคน เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 11
12 5 ส.ณ.อนุศร นิลจำรัส นิลจำรัส คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์ 12
13 5 ส.ณ.พิเชษฐ์ พานโคตร พานโคตร ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 13
14 5 พระมหาหลาวทอง อุตฺตมจิตฺโต หล้าชาญ สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 14
15 5 พระมหารุ่งรัตน์ ขนฺติธโร จันทร์วิเศษ ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น 15
16 5 ส.ณ.ปัญญา บัตรพันธนะ บัตรพันธนะ ชูจิตธรรมาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16
17 5 ส.ณ.อนุพงษ์ หาญขุนทด หาญขุนทด นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี 17
18 5 ส.ณ.อำพล แก้วบับภา แก้วมัยภา บุญมั่นศรัทธาราม ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร 18
19 5 พระมหาเฉลิมพล โฆสนาโม เมืองมาก ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม 19
20 5 พระมหาบัณฑิต นิปโก อักขรกิจ บวรนิเวศวิหาร พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร 20
21 5 พระมหาชิษณุวัฒน์ ญาณวโร ไทวะดี โพธิสมภรณ์ เมือง อุดรธานี (ธ) 21
22 5 พระมหาลำปาง ฐานวโร แขขุนทด โค้งสนามเป้า เมือง จันทบุรี 22
23 5 พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ จันทมัตตุการ หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 23
24 5 ส.ณ.ทัสพร ชุรี ชุรี จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิราชาวาส 24
25 5 ส.ณ.วิเชียร สิงห์คิบุตร สิงห์ดิบุตร ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 25
26 5 ส.ณ.วรชิต บุญทศ บุญทศ ราษฎร์บำรุง บางแค วัดสัมพันธวงศ์(ธ) 26
27 5 ส.ณ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ประมูล จันทร์ประมูล ชัยศรี น้ำพอง ขอนแก่น 27
28 6 ส.ณ.สุริยา ชาดี ชาดี หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 1
29 6 ส.ณ.วิเชียร อินทร์แก้ว อินทร์แก้ว ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม 2
30 6 พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก   โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 3
31 6 ส.ณ.พงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด บ่อคำเกิด หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 4
32 6 พระมหาพัชรพล พลปุญฺโญ   ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 5
33 6 พระมหาพิชิต รตินฺธโร   สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 6
34 6 ส.ณ.ชัยวัฒน์ บำรุงถิ่น บำรุงถิ่น ราชคฤห์ ธนบุรี คณะเขตธนบุรี 7
35 6 พระมหาทองทวี ชินวํโส   บัวลอย หนองแค สระบุรี 8
36 6 พระมหาสมคิด จารุโภ   ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม 9
37 6 ส.ณ.กรกช เครือเกาะ เครือเกาะ หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 10
38 6 ส.ณ.อนุชน คำมี คำมี สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 11
39 6 ส.ณ.พิเชษฐ์ เสมอเหมือน เสมอเหมือน หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 12
40 6 ส.ณ.นรินทร์ บุราคร บุราคร โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 13
41 6 ส.ณ.จักรินทร์ มัชชิมวงศ์ มัชชิมวงศ์ พระงาม เมือง นครปฐม 14
42 6 ส.ณ.ภัทร์ภูวไนย ยิ้มเกิด ยิ้มเกิด ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 15
43 6 ส.ณ.จำนงค์ โพนปลัด โพนปลัด ยานนาวา สาธร วัดยานนาวา 16
44 6 พระมหาวิษณุ ธมฺมโชโต   สลุด บางพลี สมุทรปราการ 17
45 6 ส.ณ.เทพพร โกต้า โกต้า จองคำ งาว ลำปาง 18
46 6 ส.ณ.กิตติชัย ขัติวงศ์ ขัติวงศ์ นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ 19
47 6 พระมหาสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร   สุวรรณาราม บางกอกน้อย วัดสุวรรณาราม 20
48 6 พระมหาปรียาทร จนฺทสาโร   พิชโสภาราม เขมราช อุบลราชธานี 21
49 6 ส.ณ.วิทยา ไชยวุฒิ ไชยวุฒิ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์ 22
50 6 พระมหาสมพร ธมฺมทีโป   ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม 23
51 6 พระมหาสุนทร โอภาโส   เทพลีลา เทพลีลา วัดเทพลีลา 24
52 6 ส.ณ.อภิชิต บุตรศรี บุตรศรี จองคำ งาว ลำปาง 25
53 7 พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวณฺโณ   สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 1
54 7 ส.ณ.ปรีชา เอียงสวาท เอียงสวาท ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม 2
55 7 ส.ณ.นพรัตน์ มิมาชา มิมาชา สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม 3
56 7 พระมหาโสพล สุพโล   พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 4
57 7 ส.ณ.ชาญณรงค์ เอี่ยมสงคราม เอี่ยมสงคราม ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 5
58 7 พระมหารุ่ง วิภชฺชวาที   ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 6
59 7 พระมหาประยงค์ ฐานวโร   โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 7
60 7 ส.ณ.เสกสรร โกต้า โกต้า เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 8
61 7 พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ   โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 9
62 7 พระมหาทีปกร ญาตชโย   พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 10
63 7 พระมหาศักดา ธมฺมิโก   นรนาถสุนทริการาม พระนคร วัดนรนาถสุนทริการาม 11
64 7 พระมหาไชยา ชยวโร   สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 12
65 7 ส.ณ.พิเชษฐ์ พรหมา พรหมา ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี 13
66 7 พระมหาพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ   เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 14
67 7 ส.ณ.สุธี พิสัยพันธ์ พิสัยพันธ์ จองคำ งาว ลำปาง 15
68 8 พระมหาสมศักดิ์ จิตฺตสํวโร   คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 1
69 8 พระมหาเอกชัย ผาสุโก   อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม 2
70 8 พระมหาณรงค์ชัย ฐานธมฺโม   สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 3
71 8 พระมหาวีรชัย ตนฺติปาโล   สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 4
72 8 ส.ณ.วิชญ์กันต์ พวงมาลัย   ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 5
73 8 พระมหาทรงยศ ยโสธโร   ห้วยยาง พานทอง ชลบุรี 6
74 8 พระมหาเกียรติขจร อภิวณฺโณ   สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 7
75 8 พระมหานพพร ปุญฺญชโย   พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 8
76 8 พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ   สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 9

ทุน พ.ศ.2549

ที่ ป.ธ. ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด อำเภอ สำนักเรียน/จจ. เลขที่
1 5 พระมหาวัลลภ ปวฑฺฒโน แซ่ยัป หนองปรง เมือง ปทุมธานี 1
2 5 ส.ณ.อนนท์   บุญรอด อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม 2
3 5 พระมหาวรรณโรจน์ ฐานวฑฺฒโน คงด้วง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 3
4 5 พระมหาสัญญา สญฺญโม ดิษฐสำเริง น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 4
5 5 ส.ณ.สุรศักดิ์   มากเพ็งมี ราชคฤห์ ธนบุรี คณะเขตธนบุรี 5
6 5 ส.ณ.อุดมศักดิ์   ตะวังทัน เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 6
7 5 พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ ปูลันรัมย์ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 7
8 5 พระมหาจำนงค์ ชวโน แสนขวา อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม 8
9 5 พระมหาดวง โชติญาโณ แสงวิโรจน์ เขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี 9
10 5 ส.ณ.สินชัย   ศรีชัยมูล โปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง สมุทรปราการ 10
11 5 ส.ณ.วิเชียร   นิตยวัน จองคำ งาว ลำปาง 11
12 5 พระมหาสัญชัย สนฺตจิตฺโต แจ่มใส สุทธิวารี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 12
13 5 พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโญ แก้วคำ พระเชตุพน พระนคร วัดพระเชตุพน 13
14 5 ส.ณ.ธนากร   สุวรรณกุล อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม 14
15 5 ส.ณ.อดิศร   หยุดรัมย์ คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์ 15
16 5 ส.ณ.อภิชัย   คุ้นเคย คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์ 16
17 5 ส.ณ.กฤษดา   ฝ่ายรีย์ เบญจมบพิตร ดุสิต วัดเบญจมบพิตร 17
18 5 ส.ณ.อนุชน   คำมี สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 18
19 5 ส.ณ.วีรพงษ์   สิงห์ครุธ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม 19
20 5 พระมหาเดชา ปุญฺญเตโช สังขรุ่งเรือง ไชยชุมพลชนะสงคราม เมือง กาญจนบุรี 20
21 5 ส.ณ.เปรมปรี   ศรีสุวรรณ บางนาใน บางนา วัดบางนาใน 21
22 5 ส.ณ.โยธิน   โสดาทิพย์ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม 22
23 5 ส.ณ.สุริยา   ชาดี หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 23
24 5 ส.ณ.ปรีชา   เหง้าโอษา ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 24
25 5 พระมหาสมควร สุทสฺสโน เซ่งใจดี บัวขวัญ เมือง นนทบุรี 25
26 5 พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 26
27 5 ส.ณ.สือกัง   จามรจารุเดช ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม 27
28 5 พระมหาเจริญ จิรนนฺโท แสงเครือ บางปิ้ง เมือง สมุทรสาคร 28
29 5 ส.ณ.สำรอง   ยิ้มเกิด ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 29
30 5 ส.ณ.สงกรานต์   โสภี โสธรวราราม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30
31 6 ส.ณ.สาธิต   พนารี ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 1
32 6 ส.ณ.สันติศักดิ์   เที่ยงกระโทก สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 2
33 6 พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 3
34 6 ส.ณ.โชคชัย   คนไว โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 4
35 6 ส.ณ.นรเทพ   เรืองศิริ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 5
36 6 ส.ณ.ชาญณรงค์   เอี่ยมสงคราม ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 6
37 6 ส.ณ.รังสี   สมบัติบูรณ์ ใหม่อมตรส พระนคร วัดสามพระยา 7
38 6 พระมหาประจิตย์ อตฺถวาสี มัดหา ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 8
39 6 พระมหาศรีรวย ญาณวุฑฺโฒ ตลับเพชร จันทรประสิทธิ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 9
40 6 ส.ณ.นิคม   สมเสนาะ บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 10
41 6 พระมหาโสพล สุพโล วรรธนรียชาติ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 11
42 6 ส.ณ.นนทพันธ์   ทิพโกมล พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 12
43 6 ส.ณ.นิรันดร์   สีลาโล้ จองคำ งาว ลำปาง 13
44 6 ส.ณ.สมบูรณ์   เจริญทัศน์ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 14
45 6 พระมหาเจนศักดิ์ อินฺทปญฺโญ ฮาบพนม สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 15
46 6 พระมหายอดธง สุวณฺณรํสี ทองปรางค์ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 16
47 6 พระมหาอดิศักดิ์ กตปุญฺโญ นรดี จองคำ งาว ลำปาง 17
48 6 ส.ณ.สุธี   พิสัยพันธ์ จองคำ งาว ลำปาง 18
49 6 ส.ณ.ยุทธนา   บุญด้วง จองคำ งาว ลำปาง 19
50 6 ส.ณ.เดชาชัย   ชาเรืองเดช จองคำ งาว ลำปาง 20
51 6 ส.ณ.พิสิฐ   เปลี่ยนประมูล จองคำ งาว ลำปาง 21
52 6 ส.ณ.เอนก   พัดไธสง ห้วยจระเข้ เมือง นครปฐม 22
53 6 พระมหาสวาสดิ์ สมาจาโร สุขขา มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม 23
54 6 พระมหามานะ สุภาโร มุ่งงาม พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม 24
55 6 พระมหาเลียม สิริจนฺโท ทองจันทร์ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 25
56 6 ส.ณ.กิตจา   โนนหนองหิน ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 26
57 7 พระมหาสมพิศ รวิวํโส แซ่เล่า ราชนัดดาราม พระนคร วัดเทพธิดาราม 1
58 7 พระมหาวิฑูรย์ ฉินฺนธูโม วราคำ หัวคู้ บางพลี สมุทรปราการ 2
59 7 ส.ณ.ศราวุฒิ   ขอสุข พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 3
60 7 พระมหาสมปอง ปญฺญาธโร ทองอ่ำ ชัยมงคล บางละมุง ชลบุรี 4
61 7 พระมหาพยอม ธมฺมรกฺขิโต รุ่งฉายา คันลัด พระประแดง สมุทรปราการ 5
62 7 พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ สีคำ ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ วัดราชสิทธาราม 6
63 7 พระมหาวีรยุทธ รตนญาโณ มณีฉาย ราชบุรณะ พระนคร วัดราชบุรณะ 7
64 7 ส.ณ.ลิขิต   โพธิ์วิเศษ ทรงบน ปากพนัง นครศรีธรรมราช 8
65 7 ส.ณ.ประยุทธ   สุดสุข พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 9
66 7 พระมหาสมคิด ยสพโล โฮนทุมมา พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 10
67 8 พระมหาอุดร อุตฺตโร มากดี สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 1
68 8 พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร ใจเจริญ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 2
69 8 ส.ณ.อาทิตย์   ในทอง หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 3
70 8 พระมหานิติพล ปิยสีโล นิติพลานุวัฒน์ บัวขวัญ เมือง นนทบุรี 4
71 8 พระมหาสมัคร กมฺมสุทฺโธ โพธิ์ศรีศาสตร์ มหาพฤฒาราม บางรัก วัดมหาพฤฒาราม 5
72 8 ส.ณ.สุพจน์   จิตโชติ ราชคฤห์ ธนบุรี คณะเขตธนบุรี 6
73 8 พระมหาอุทาน สนฺติกโร งิ้วไธสง ชนะสงคราม พระนคร วัดชนะสงคราม 7
74 8 พระมหาวินัย วชิรเมธี ศรีทอง มหาธาตุ พระนคร วัดมหาธาตุ 8
75 8 พระมหาประมวล ยสินฺธโร หล้าโนนตุ่น สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 9
76 8 พระมหาสุทธิวิทย์ สุชีโว วิลัยริด ราชสิงขร บางคอแหลม วัดราชสิงขร 10

ทุน พ.ศ.2548

ที่ ป.ธ. ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด อำเภอ สำนักเรียน/จจ. เลขที่
1 5 ส.ณ.ธงชัย   โลมะจันทร์ จองคำ งาว ลำปาง 1
2 5 ส.ณ.ประวิทย์   นารินทร์ หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 2
3 5 ส.ณ.วีระพงษ์   แซ่จ๋าว สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศนเทพวราราม 3
4 5 ส.ณ.อนุรักษ์   แสงภารา ลาดพร้าว ลาดพร้าว คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม 4
5 5 ส.ณ.ประนอม   พูนสารยิ่ง ศาลาแดง บางแค คณะเขตบางแค 5
6 5 พระมหาสุทิน ฐิตวํโส พันธ์ทอง บางนาใน บางนา วัดบางนาใน 6
7 5 พระมหาวันนา อินฺทปญฺโญ แทนหอม โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 7
8 5 ส.ณ.อนุวัฒน์   ศรีวงศ์ ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม 8
9 5 พระมหาปัญญา อินฺทญาโณ บัวแก้ว อนงคาราม คลองสาน วัดอนงคาราม 9
10 5 พระมหาโสพล สุพโล วรรธนรียชาติ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 10
11 5 ส.ณ.ทวีศักดิ์   เกษวิริยะการณ์ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 11
12 5 ส.ณ.กิตติ   จันทร์ทุม จองคำ งาว ลำปาง 12
13 5 พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวณฺโณ คุณาเกื้อ สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 13
14 5 พระมหามานะ สุภาทโร มุ่งงาม พระประโทณเจดีย์ เมือง นครปฐม 14
15 5 ส.ณ.เอนก   พัดไธสง ห้วยจระเข้ เมือง นครปฐม 15
16 5 พระมหาอนุพันธ์ อานนฺโท ตรั่นวัน ไร่เกาะต้นสำโรง เมือง นครปฐม 16
17 5 ส.ณ.วุฒิเมธส์   วังคำ ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม 17
18 5 ส.ณ.วิมล   ชาภักดี เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 18
19 5 ส.ณ.คมสันต์   เข็มทอง สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 19
20 5 พระมหากฤณลักษณ์ เขมงฺกโร เกิดสมบูรณ์ ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 20
21 5 ส.ณ.ประยงค์   เมืองขวา โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 21
22 5 ส.ณ.สมบูรณ์   เจริญทัศน์ โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 22
23 5 ส.ณ.ปรัญชัย   วัฒโน อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม 23
24 5 พระมหาวิชัย ติกฺขปญฺโญ ธีรธำรงกุล หัวคู้ บางพลี สมุทรปราการ 24
25 5 พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต แสงอินทร์ ใหญ่ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 25
26 5 ส.ณ.เป็นหนึ่ง   เนขมานุรักษ์ ไผ่ล้อม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 26
27 5 พระมหาชาญชัย ชาตปญฺโญ ศรีพรหม บรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27
28 5 ส.ณ.พิเชษฐ์   พรมมา พระนอนจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 28
29 5 พระมหาทศพร กนฺตวีโร ผาทอง ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 29
30 5 ส.ณ.เดชาชัย   ชาเรืองเดช จองคำ งาว ลำปาง 30
31 5 ส.ณ.นิรันดร์   สีลาโล้ จองคำ งาว ลำปาง 31
32 5 พระมหาประทวน อาภสฺสโร สุรทรัพย์ สุทธิวารี เมือง จันทบุรี 32
33 6 พระมหาชเร โกวิโท แก้วสอน ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่ วัดราชสิทธาราม 1
34 6 ส.ณ.ธวัชชัย   หาญชนะ ลำดวน เมือง หนองคาย 2
35 6 พระมหาสาโรจน์ ปภสฺสโร สุขไสยาสน์ เนินพระ เมือง ระยอง 3
36 6 พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ สีดำ สุวรรณคีรีวิหาร เมือง ระนอง 4
37 6 ส.ณ.กวี   เกตุศิริ ราชประดิษฐ์ฯ พระนคร วัดบวรนิเวศวิหาร 5
38 6 ส.ณ.กฤษฎา   เชื้อพหล มกุฏกษัตริยาราม พระนคร วัดมกุฏกษัตริยาราม 6
39 6 ส.ณ.มนตรี   จันทาศรี จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์ วัดจักรวรรดิฯ 7
40 6 พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล ชำห้าน ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ วัดปทุมคงคา 8
41 6 พระมหาอริยะ อริยชโย ถิรทินรัตน์ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 9
42 6 ส.ณ.อำพล   กองโส จองคำ งาว ลำปาง 10
43 6 ส.ณ.ประยงค์   อาญาเมือง โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา 11
44 6 พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต น้อยนารี คลองโพธิ์ เมือง อุตรดิตถ์ 12
45 6 ส.ณ.ครรชิต   สอนศรี โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 13
46 6 ส.ณ.ดวงทิพย์   บุญศรี ชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 14
47 6 พระมหาพยอม ธมฺมรกฺขิโต รุ่งฉายา หาดใหญ่สิตาราม หาดใหญ่ สงขลา 15
48 6 พระมหาคมกริช ติกฺขวิริโย ยศอ่อน พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 16
49 6 พระมหาวิฑูรย์ ฉินฺนธูโม วราคำ หัวคู้ บางพลี สมุทรปราการ 17
50 6 ส.ณ.ประยุทธ   สุดสุข พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 18
51 6 พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ ไตรรัตนานุสรณ์ พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 19
52 6 ส.ณ.ณรงค์   ผาดี จองคำ งาว ลำปาง 20
53 6 ส.ณ.ภูธเนศ   โพธิกมล ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม 21
54 7 ส.ณ.อากาย   ผดุงชาติ หัวลำโพง บางรัก วัดหัวลำโพง 1
55 7 พระมหาสุภัททก์เมธี สุภทฺโท แคว้งอินทร์ เจดีย์หลวง เมือง เชียงใหม่ (ธ) 2
56 7 พระมหาสถาพร สุทฺธิเมธี ข้อค้า ปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ 3
57 7 พระมหาประมวล ยสินฺธโร หล้าโนนตุ่น สร้อยทอง บางซื่อ วัดสร้อยทอง 4
58 7 พระมหามงคล มงฺคลคุโณ มอมุงคุณ สวนพลู บางรัก วัดหัวลำโพง 5
59 7 ส.ณ.นิคม   ลุนโลก เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 6
60 7 ส.ณ.พลากร   ชื่นวงศ์ สุทัศนเทพวราราม พระนคร วัดสุทัศเทพวราราม 7
61 7 พระมหาชาติชาย ปิยธมฺโม สวยรูป โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัสวิหาร 8
62 7 พระมหาทุน ธมฺมจาโร นนทะศรี นิมมานรดี ภาษีเจริญ วัดนิมมานรดี 9
63 7 ส.ณ.ภัทรชัย   ลือโสภา พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี 10
64 7 พระมหาจักรี กนฺตสีโล นิลพุดชา บางนาใน บางนา วัดบางนาใน 11
65 7 พระมหาวีรชัย ตนฺติปาโล เจริญอนันตกูล ชัยสิทธาวาส สามโคก ปทุมธานี 12
66 7 ส.ณ.สุรพงษ์   พันธ์ไผ่ เทพลีลา บางกะปิ วัดเทพลีลา 13
67 7 ส.ณ.สุพจน์   จิตโชติ ราชคฤห์ ธนบุรี คณะเขตธนบุรี 14
68 7 พระมหาสมชาย จิตปญฺโญ เจริญยงค์ หนองกบ หนองแซง สระบุรี 15
69 8 ส.ณ.พรสวรรค์   จันโปรด ราชโอรสาราม จอมทอง วัดราชโอรสาราม 1
70 8 พระมหาวัง อายุวฑฺฒโก เจนจบ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 2
71 8 พระมหาวิทยาเชฎฐ์ วรธมฺโม รอดทอง โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 3
72 8 พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่ วัดโมลีโลกยาราม 4
73 8 พระมหาวิทยา อภิชฺชโว นางวงค์ สามพระยา พระนคร วัดสามพระยา 5
74 8 พระมหาเอกนรินทร์ อินฺทรํสี อินธิแสง ราชคฤห์ ธนบุรี คณะเขตธนบุรี 6
75 8 ส.ณ.ประพันธ์   เหล่าคำ อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด วัดอาวุธวิกสิตาราม 7
76 8 ส.ณ.ทรงศักดิ์   แดงชาติ ราชคฤห์ ธนบุรี คณะเขตธนบุรี 8

ที่มา: infopali.net

 

Powered by Drupal, an open source content management system